Co-funded by:
Mentored by:

Raziskave v InnoRenew CoE

Raziskave v InnoRenew CoE so zasnovane interdisciplinarno. Prepričani smo, da morajo dobre rešitve, kakršne lahko zagotovimo z našim raziskovalnim delom, spodbudno učinkovati na različne družbene skupine, okolje in zdravje ljudi ter gospodarsko učinkovitost. InnoRenew CoE ima šest raziskovalnih skupin, ki jih podpira skupina za podporo. Na spletni strani Zenodo objavljamo publikacije odprtega značaja. 

Raziskovalne skupine

Napredne proizvodne tehnologije

Inovirati najsodobnejše proizvodne tehnologije z vključevanjem najnovejših znanstvenih spoznanj in tehničnih dosežkov v biotehnološko industrijo v celotni vrednostni verigi.

Stavbe

Učinkovito graditi za ustvarjanje varnega, zdravega, produktivnega in restorativnega grajenega okolja, ki vključuje obnovljive materiale, inovativno projektiranje in napredne tehnologije gradnje.

Zdravje

Z razumevanjem in upoštevanjem pomena naravnih materialov iz obnovljivih virov, telesne dejavnosti, ergonomske zasnove in dostopnosti oblikujemo okolja, ki spodbujajo zdravje in dobro počutje.

Obdelava informacij

Vključevati digitalizacijo, optimizacijo in odkrivanje znanja v informacijsko kompleksne sisteme za podporo vsem fazam življenjskega cikla obnovljivih materialov in stavb.

Materiali

Oblikovati, razvijati in testirati nove generacije funkcionalnih materialov z izboljšanimi lastnostmi in podaljšano življenjsko dobo, ki podpirajo uporabo obnovljivih materialov v gradbenem okolju.

Kreativnost & družba

Izboljšati, izkoriščati in učinkovito prenašati znanja o razogljičenju stavbnega fonda z uporabo obnovljivih materialov v družbo, vključno z oblikovalci politik, industrijo in drugimi zainteresiranimi deležniki.

Podpora

Zagotavljati celovito, pravočasno, zanesljivo in strokovno podporo delovanju vseh vej inštituta ter skrbeti za izpolnjevanje zakonodajnih in regulatornih zahtev ter za racionalno in ekonomsko upravičeno rabo virov inštituta.

Pametna mesta nove generacije

Preberi več

Uporaba Zelene davčne politike za večjo rabo lesa in drugih naravnih materialov iz obnovljivih virov za hitrejši prehod v podnebno nevtralnost

Preberi več

Hamiltonski cikli z rotacijsko simetrijo v povezanih točkovno tranzitivnih grafih

Preberi več

Inovativni lesni proizvodi iz termo-hidro-mehansko zgoščenega lesa z izboljšanimi fizikalnimi, mehanskimi in požarnimi lastnostmi (WoDeFi)

Preberi več

Večfunkcionalnost lesa s pristopom na biološki osnovi MULTI-WOOD

Preberi več

Umeščanje načela 24-urnega gibalnega vedenja kot determinante zdravja v slovenski prostor (GIB24)

Preberi več

Preberi več

Enotna identifikacija za proizvodnjo, varstvo in upravljanje gozdov

Preberi več

Infrardeča spektroskopija in modeliranje v atomskem merilu za identifikacijo dragocenih molekul v kmetijskih ostankih (AGRO-SPEC)

Preberi več

Boljše razumevanje difuznega zvočnega polja

Preberi več

Proteinska lepila za visoko zmogljive notranje lesene konstrukcije (SEAFARER)

Preberi več

Digitalni les

Preberi več

ABASADORJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Preberi več

DIAgnostika Mehanskih lAstnosti starNih lepilnih sTikov v lesenih konstrukcijah (DIAMONDS)

Preberi več

Interdisciplinarni pristop pri delu z nadarjenimi učenci (povezovanje naravoslovja tehnike in umetnosti)

Preberi več

DENDRO-SPEC: Spektroskopske metode za hitro fenotipizacijo dreves, ki odražajo njihovo ekološko odpornost

Preberi več

Izračunavanje tokov ogljika v gozdno-lesni industriji – doseganje maksimalnih potencialov zmanjševanja emisij z lesnimi izdelki v Sloveniji (MAXIWOOD)

Preberi več

Decentralizirane skupnosti za monitoring stavb

Preberi več

Živi ovoj v arhitekturi, po navdihu iz narave (ARCHI-SKIN)

Preberi več

Koordinator projekta: Karlsruher Institut fuer Technologie

Inovativna usposabljanja INTRuST (INTRuST)

Preberi več

Razvoj lesnih kompozitov z višjo zaščito pred udarnim hrupom za izboljšanje kvalitete bivanja (IRIS)

Preberi več

Možnosti uporabe naravnih vlaken za pripravo hibridnih ojačitev betona

Preberi več

Oblikovanje trajnostnega in krožnega gospodarstva z inovativnimi proizvodnimi linijami na biološki osnovi (NewWave)

Preberi več

Koordinator projekta: Stockholms universitet

Drevesna skorja kot obnovljiv vir za zaščito lesenih gradbenih materialov (BarkBuild)

Preberi več

Koordinator projekta: University of Göttingen, Department of Wood Biology and Wood Products

Nove metode za načrtovanje življenjske dobe lesa v leseni gradnji z izboljšanim vrednotenjem stroškov življenjskega cikla (WoodLCC)

Preberi več

Ekonomski, okoljski in družbeni vidiki predelave in rabe lesa in v njem vezanega ogljika

Preberi več

Povratna logistika biomase lesnih ostankov

Preberi več

Koordinator projekta: InnoRenew CoE

PROSTE CELICE – Inoviranje v polju med umetnostjo in znanostjo

Preberi več

KOORDINATOR PROJEKTA: NATAC BIOTECH SL

Kaskadna biorefinerija izdelkov iz oljčnih listov: od neuporabljene biomase v primarnem sektorju do prilagojenih rešitev za uporabo na mednarodnem trgu z visoko dodano vrednostjo (OLEAF4VALUE)

Preberi več

Optimizacija in napovedovanje napak v pristaniških logističnih procesih z uporabo umetne inteligence, procesnega rudarjenja in operacijskih raziskav

Preberi več

Modificirani nanodelci lignina za uporabo v kompozitnih embalažah na biološki osnovi (PACK-NIN)

Preberi več

Zelena sinteza trajnostne večnamenske biosestavine za nego kože (BIO4CARE)

Preberi več

Razvoj algoritmov večparametrske optimizacije za načrtovanje večnamenskih stavb

Preberi več

Novi pristopi modifikacije lesa za izboljšanje odpornosti lesa proti požaru (NOMOREFIRE)

Preberi več

KOORDINATOR PROJEKTA: Fakulteta za računalništvo in Informatiko, Univerza v Ljubljani

Teorija grafov in kombinatorično znanstveno računalništvo

Preberi več

Razumevanje higroskopskih lastnosti lesa skozi večnivojsko modeliranje

Preberi več

Primerjava metod eksperimentalne validacije zvočnega polja

Preberi več

Združitev kakovosti notranjega grajenega okolja in znanosti o gibanju z namenom celostne izboljšave šole

Preberi več

Dodajanje vrednosti stranskim proizvodom predelave konoplje z uporabo v kompozitih

Preberi več

Izboljšana kakovost notranjega okolja in uporaba obnovljivih materialov v notranjih prostorih za zmanjšanje stresa pri uporabnikih stavb

Preberi več

Vpliv mozničenih spojev na globalni dinamični odziv visokih lesenih objektov

Preberi več

KOORDINATOR PROJEKTA: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Metode univerzalnega oblikovanja starostnikom prijaznih bivanjskih prostorov (DESIRE)

Preberi več

KOORDINATOR PROJEKTA: INNORENEW COE

Avtonomno računalništvo na robu za spremljanje kakovosti zraka

Preberi več

VODILNA USTANOVA: Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj, d. o. o.

Razvoj novih praks za upravljanje gozdnih posesti in krepitev vseh njegovih funkcij

Preberi več

Izboljšanje lastnosti nizkokakovostnega lesa z zgoščevanjem in uporabo naravnih polimerov

Preberi več

Fasadni premaz z UV-zaščito na osnovi bioogljika, ki zavira razgradnjo lesenih stavb (FAÇADE) 

Preberi več

KOORDINATOR PROJEKTA: UP FAMNIT

Funkcionalnost in Okoljska Ustreznost SIstemov zapiranJA vrat (FOUSIJA)

Preberi več

Izzivi pri optimizaciji verige vrednosti ostankov biomas

Preberi več

Inovacijske aktivnosti avstrijskih in slovenskih podjetij v gozdno-lesni verigi vrednosti

Preberi več

Vodja Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna

Pilotni primeri za zdravo in aktivno staranje (Pharaon)

Preberi več

Tehnologija lesnih sekancev na področju živinoreje z visoko rabo za izboljšanje kakovosti vode

Preberi več

Potresna analiza visokih lesenih zgradb

Preberi več

Razvoj multifunkcionalnih polisaharidnih kompozitnih nanodelcev za razkislinjenje, izboljšanje trdnosti in preprečevanje mikrobiološkega napada zgodovinskih artefaktov na osnovi celuloze

Preberi več

Selektivna ekstrakcija molekul z visoko vrednostjo za sektor specialnih kemikalij iz ostankov predelave lesa

Preberi več

Uporaba vprašalnikov za merjenje stališč in vedenj uporabnikov stavb

Preberi več

Razvoj aplikacije za zbiranje odsluženega lesa 2.0

Preberi več

Strategije za izboljšanje energijske učinkovitosti s temeljito prenovo stanovanjskih stavb

Preberi več

Percepcije o, veščine, zmožnosti in možnosti za udejanjanje okolju in človekovem zdravju prijaznih bivalnih okolij

Preberi več

Vodja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Podpiranje ključne vloge gozdno-lesnega sektorja v krožnem biogospodarstvu (WoodCircus)

Preberi več

Vodja RISE, Research Institute of Sweden

Dinamični odziv visokih lesenih zgradb pri uporabni obratovalni obtežbi (DynaTTB)

Preberi več

Vodja Institut za razvoj i međunarodne odnose

Spodbujanje novega in inovativnega pristopa k usposabljanju za uporabo ključnih tehnologij (BRACKET)

Preberi več

Vodja BRE - Building Research Establishment

Zagotavljanje »fingertip« znanja, ki omogoča določitev lastnosti lesa v odvisnosti od življenjske dobe (CLICKdesign)

Preberi več

Vodja M SORA

Les in leseni izdelki v življenjski dobi (WOOLF)

Preberi več

Percepcija in lastnosti bioarhitekture

Preberi več

Na sinhrotronu osnovana analiza zgoščenega lesa, impregniranega s strjevalnimi smolami

Preberi več

Kemična modifikacija kot zaščita lesa v morskem okolju pred morskimi lesnimi škodljivci

Preberi več

Spektroskopija in multivariatna analiza podatkov za nadzor kakovosti modificiranega lesa (MULTI-SPEC)

Preberi več

Optimizacija trajnostnih oskrbovalnih verig

Preberi več

Vodja UP IAM

Prehodnost v točkovno tranzitivnih grafih

Preberi več

Vodja ZVKDS

Zaščita bronastih spomenikov v spremenljivem okolju

Preberi več

Vodja TEKNOLOGISK INSTITUT

Razvoj novih uporabnih proteinov in bioaktivnih sestavin iz stranskih proizvodov predelave repičnih semen, oliv, paradižnika in agrumov za uporabo v hrani, kozmetiki, živalski hrani ter lepilih (Pro-Enrich)

Preberi več

Implementacija HI-FI zvočnih sistemov v brezžičnem omrežju (WI-FI-HI-FI)

Preberi več

Pametni sistem notranje razsvetljave za starejše (SHINE)

Preberi več

Razvoj aplikacije za zbiranje odsluženega lesa (RecAPPture)

Preberi več

Vodja ZAG

Ocena ekotoksičnosti izpustov pri požarih

Preberi več

Vodja UM

Razvoj vlaknenih plošč brez formaldehida

Preberi več

Vodja ZAG

Informacijsko modeliranje stavb

Preberi več

Vodja ZAG

Inovativni vezni členi za stavbe iz CLT

Preberi več

Vodja UP

Ergonomsko, prilagodljivo in aktivno pisarniško pohištvo

Preberi več

Vodja UP

Oživljanje tradicionalne industrije: model odprtega inoviranja v slovenskem pohištvenem sektorju

Preberi več

Vodja ZVKDS

Napredni materiali za ohranjanje kulturne dediščine

Preberi več

Vodja Fraunhofer WKI

Materiali za energijsko učinkovite stavbe

Preberi več

PRIJAVI SE V NAŠ NOVIČNIK

Spremljaj sveže novice našega raziskovalnega in inovativnega središča