Co-funded by:
Mentored by:

Boljše razumevanje difuznega zvočnega polja

  • ŠIFRA PROJEKTA: Z1-4388
  • NASLOV PROJEKTA: Boljše razumevanje difuznega zvočnega polja
  • VODJA PROJEKTA: dr. Rok Prislan
  • TRAJANJE: 1. 10. 2022 – 30.9.2024
  • SREDSTVA: 137.021,00 €
  • FINANCIRANJE: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
  • KOORDINATOR: InnoRenew CoE

Difuzno zvočno polje je pomembno idealizirano polje v akustiki, ki se uporablja pri standardiziranih merilnih postopkih, računskih napovedih in v širokem naboru teoretskih izpeljav. Presenetljivo je torej, da ni splošnega soglasja stroke glede definicije difuznega zvočnega polja, njegovega ovrednotenja in kategorizacije, in da je razumevanje, katere so ključne karakteristike površin v prostoru, ki povzročijo, da se vzpostavi difuzno polje, precej omejeno. Protislovno je torej, da so zahteve za difuzno zvočno polje prisotne v širokem naboru prostorov. Elementi urejanja prostorske akustike, difuzorji, se tradicionalno uporabljajo z namenom sipanja zvoka ob odboju na njih, pri čemer pa je njihova učinkovitost za doseganje difuznega zvočnega polja povsem nenapovedljiva ali merljiva.

Osrednja škrbina v razumevanju difuznega zvočnega polja izhaja iz odsotnosti napovedljivega in merljivega kvantifikatorja difuznosti polja, tj. ravni, kako blizu je polje difuznemu. Takšen kvantifikator bi dopustil presojo zvočnih poljih, za katera trenutno lahko zgolj predpostavljamo, da so difuzna. To je posebej pomembno v primeru odmevnic, ki so standardizirano testno okolje v akustiki. Koeficienti zvočne absorpcije materialov, ki se merijo v odmevnicah, namreč nedopustno odstopajo ob meritvah v različnih laboratorijih. Nezanesljivi koeficienti absorpcije so posebej problematični, saj predstavljajo vhodne podatke za akustične izračune in simulacije. Posledično se tudi akustično projektiranje naslanja na nezanesljive napovedi, kar vodi do potencialno neustreznih rešitev.

Glavne aktivnosti InnoRenew CoE na projektu

Aktivnosti se bodo izvajale v akustičnem laboratoriju InnoRenew CoE, katerega oprema in infrastruktura bo v uporabi. Izdelan bo pregled obstoječih kvantifikatorjev zvočnega polja, katerim bodo predlani tudi novi, razvoj katerih je del projektnih aktivnosti. Analogije med različnimi pristopi pri opisovanju polja bodo raziskovani, pri čemer bo posebna pozornost dana kvantifikatorjem difuzosti polja. Najnaprednejše metode modeliranja zvočnega polja bodo uporabljene za napovedovanje vpliva difuzorjev na zvočno polje. Poleg tega bo modelirano tudi celotno zvočno polje v prostoru, v sklopu katerega bodo napovedane vrednosti več kvantifikatorjev zvočnega polja. Napredne merilne tehnike za karakterizacijo zvočnega polja bodo razvite in validirane v laboratorijskih pogojih. Razvita bo merilna metoda, ki omogoča skeniranje celotnega zvočnega polja, kar pomeni, da se bo visoko število mikrofonov na avtomatiziran način premikalo skozi zvočno polje in spotoma meril pripadajoči impulzni odziv. Dodatno bo izmerjena smerna karakteristika zvočnega odboja na difuzorjih, kar se bo izvedlo v gluhi sobi.