Co-funded by:
Mentored by:

Uporaba Zelene davčne politike za večjo rabo lesa in drugih naravnih materialov iz obnovljivih virov za hitrejši prehod v podnebno nevtralnost

Na svetovni ravni, še posebej pa na ravni Evropske unije (EU) potekajo intenzivna prizadevanja tako za prilagajanje na učinke podnebne krize, kot za njeno blaženje. Zato smo na svetovni in na ravni EU sprejeli več zakonodajnih svežnjev in strategij, države članice pa so prevzele precej zahtevne zaveze za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov (TGP). Ena od najenostavnejših in hkrati najmanj stroškovno zahtevnih poti za doseganje Zelenega prehoda je lahko povečana uporaba izdelkov, narejenih iz naravnih lignoceluloznih materialov iz obnovljivih virov, namesto izdelkov narejenih iz drugih materialov. V Sloveniji imamo veliko gozdov z veliko lesno zalogo ter velik letni prirastek. Z gozdovi gospodarimo na trajnosten način, zato imamo na voljo dovoljšne količine surovine za znatno povečanje proizvodnje tovrstnih izdelkov. Marsikdaj pa so lesni izdelki dražji od izdelkov iz drugih materialov, ali pa vsaj uporabniki mislijo, da so dražji. Zato mora država s svojimi ukrepi ustvariti ugodne tržne razmere za nakup in uporabo lesnih izdelkov, obenem pa stimulirati razvoj lesnopredelovalnih podjetij, če želi na zgoraj opisan način doseči znatnejše zmanjšanje emisij TGP. Ugodnejša obdavčitev bi naredila lesne izdelke hkrati bolj dostopne kot tudi bolj atraktivne za potencialne uporabnike in s tem povzročila večjo potrošnjo lesnih izdelkov, posledično pa večjo predelavo lesa ter manjše emisije toplogrednih plinov. Uvrstitev lesenega ali pretežno lesenega pohištva med izdelke, katerih nakup se lahko uvrsti v znižanje davčne osnove, bi prav tako ustvarila ugodnejše tržne razmere za nakup in uporabo lesnih izdelkov. Spremembe davčne zakonodaje so kompleksen proces, saj horizontalno vplivajo na več industrijskih panog, imajo pa tudi širok vpliv na celotno družbo. Davčna politika sicer lahko predstavlja le podporni element drugim politikam in ciljem. Ena izmed možnosti za spodbujanje uporabe in potrošnje lesenih izdelkov ali izdelkov pretežno iz lesa, je uvedba nižje stopnje DDV. Z znižanjem DDV stopnje za lesene izdelke bi se ne le povečala potrošnja teh izdelkov, temveč bi se posledično tudi izboljšala kakovost okolja in učinkovitost izrabe virov, ter spodbudilo lokalno ustvarjanje novih, bolj zelenih delovnih mest.

Glavne aktivnosti InnoRenew CoE na projektu

InnoRenew CoE bo pripravil strokovne podlage, s katerimi bi z instrumenti Zelene davčne politike spodbudili večjo rabo lesa in drugih naravnih materialov iz obnovljivih virov za hitrejši prehod v podnebno nevtralnost.

  • Proučili bodo možnosti in pripravili predloge za znižanja DDV za izdelke iz lesa, ali pretežno iz lesa, in za uvrstitev teh izdelkov med kategorije za znižanje davčne osnove podjetij, ki se odločijo za investicijski nakup takih izdelkov, ter izdelali strokovne podlage za uvrstitev lesenega ali pretežno lesenega pohištva med izdelke, katerih nakup se lahko uvrsti v znižanje davčne osnove. Proučiti bomo tudi možnosti in pripravili predloge za zvišanje deleža zneska investicije v opremo in v neopredmetena sredstva (za pridobivanje in predelavo lesa), za katerega se lahko uveljavlja znižanje davčne osnove.
  • Proučili bodo možnosti in pripravili predloge za obdavčitev na osnovi analize življenjskega cikla izdelka (LCA). Pri tem bodo z Modelom za razporejanje količin lesa v predelavo v lesne izdelke ali skupine izdelkov (uporablja metodo LCA) pripraviti več scenarijev predelave različnih količin lesa v izdelke ter podati potencialne prihranke emisij TGP, ki bi nastali, če bi izdelali in uporabili lesne izdelke namesto izdelkov, narejenih iz drugih materialov. S primerjavo ogljičnih odtisov lesnih in nelesnih izdelkov bodo prikazali razmerja med emisijami TGP, ki nastanejo pri izdelavi obeh skupin izdelkov, ter tako prikazali, kakšne razlike v obdavčitvi bi lahko uvedli, da bi stimulirali nakup izdelkov, ki manj obremenjujejo okolje ter ne pospešujejo podnebne krize.