Co-funded by:
Mentored by:

Inovacijske aktivnosti avstrijskih in slovenskih podjetij v gozdno-lesni verigi vrednosti

Medtem ko je avstrijska gozdna panoga gospodarsko krizo preživela brez večje škode, se prihodki slovenskih podjetij v gozdno-lesni verigi zmanjšujejo že od leta 2008, ko je bilo zaprtih več velikih podjetij. V okviru bilateralnega projekta bomo razširili sekundarno analizo podatkov CIS in primerjali inovacijske dejavnosti slovenskih in avstrijskih podjetij v panogi. Dobili bomo dostop do podatkov CIS za Avstrijo in izvedli enake analize, kot smo jih za Slovenijo. Natančneje, primerjali bomo vpeljavo produktnih, procesnih, organizacijskih in tržnih inovacij, inovacijske aktivnosti in izdatke, javno finančno podporo za inovacijske dejavnosti, vire informacij in sodelovanja pri inovacijah izdelkov in procesov ter dejavnike, ki ovirajo inovacijske dejavnosti. Primerjalna analiza nam bo omogočila, da bolje pojasnimo razloge za zaostajanje slovenskih podjetij. Drugi dejavnik uspeha v panogi je lastniška in upravljavska struktura podjetij. Za obravnavo tega raziskovalnega vprašanja bomo uporabili tako kvantitativne kot kvalitativne metod. Z izbranimi podjetji v Avstriji in Sloveniji bomo opravili kvalitativne intervjuje, kjer se bomo osredotočili na primerjavo lastniških in upravljavskih struktur. Analiza izbranih študij primera nam bo pomagala razumeti odnos med temi strukturami in uspehom podjetja. Eden od raziskovalnih primerov bo tudi študija čebelarjev z vidika sprejemanja inovacij in njihove širitve, ki se bo posvetila razvoju prihodnjih scenarijev v okviru gospodarskih, okoljskih in socialnih izzivov. To bo vključevalo študijo inovacij, ki jih poganjajo podnebne spremembe. Poleg analize stroškov in koristi, presoje vplivov na trajnostnost in drugih kvantitativnih simulacijskih modelov bo uporabljena tudi metoda ocenjevanja življenjskega cikla.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

InnoRenew CoE bo pripravil načrt upravljanja podatkov in nudil metodološko in statistično podporo pri zbiranju in nalizi podatkov. Raziskovalne dejavnosti bodo vključevale pregled literature o inovacijah v gozdnem sektorju, kvalitativno raziskavo avstrijskih in slovenskih podjetij v tem sektorju ter študijo z metodo ocenjevanja življenjskega cikla.