Co-funded by:
Mentored by:

Razvoj novih praks za upravljanje gozdnih posesti in krepitev vseh njegovih funkcij

 • NASLOV PROJEKTA: Razvoj novih praks za upravljanje gozdnih posesti in krepitev vseh njegovih funkcij
 • VODILNA USTANOVA: Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj, d. o. o. / dr. Črtomir Tavzes (za InnoRenew CoE)
 • TRAJANJE: 9. 7. 2020 – 9. 7. 2022
 • SREDSTVA: 83.795,67 € od tega sofinanciranje v višini  74.997,13 €
 • FINANCIRANJE: Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020
 • UKREP: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja
 • PODUKREP 16.2:  Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva
 • PARTNERJI: Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj, d. o. o., Trg golobarskih žrtev 50, 5230 Bovec; Kmetija Volk, Suhorje 5, 6217 Vremski Britof; Višja strokovna šola Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna; Kmetija Jernejevi, Slavinje 13A, 6225 Hruševje; Kmetija Žustovi, Ostrožno Brdo 45, 6225 Prem; Marko Mahne – dopolnilna dejavnost na kmetiji, Tatre 32, 6243 Obrov; Kmetija Morelj d.o.o., Buje 2c, 6217 Vremski Britof; InnoRenew CoE, Izola; Izobraževanje, Tamara Urbančič s. p., Topolc 46,6250 Ilirska Bistrica; Društvo lastnikov gozdov Vrhe-Vremščica

Projekt obravnava področje upravljanja z gozdom na manjših kmetijskih gospodarstvih.

Kljub strokovnim podlagam je gospodarjenje z zasebnimi gozdovi premalo usmerjeno. Predvsem to velja za male lastnike gozdov, kjer se praviloma  gozdnogojitveni ukrepi iz GGN izvajajo le v manjši meri in brez upoštevanja koncepta mnogo namenskosti gospodarjenja z gozdom oziroma upoštevanja vseh funkcij gozda. Razlogov za takšno stanje je več in gotovo je glavni razlog to, da manjšim lastnikom gozd ne predstavlja glavnega vira zaslužka, pač pa kmetijska dejavnost  in zaposlitev izven kmetije. Drugi pomemben razlog  je tudi to, da nimajo ustreznega znanja in informacij.

Aktivnosti projekta bodo usmerjene v razvoj praks za izboljšanje gospodarjenja z majhnimi gozdnimi posestvi, ki bodo združene v dokumentu  Načrti gozdnih posesti. Načrti bodo oblikovani na ravni posamezne kmetije in na način, da bodo cilje in ukrepe GGN iz strateške ravni  prenesli na izvedbeno raven, v prakso lastnikov malih gozdnih posesti. Pri tem bo velika pozornost namenjena tudi načrtovanju ukrepov za krepitev  vseh funkcij gozdov. Aktivnosti  bodo usmerjene tudi v izobraževanje in informiranje lastnikov gozdov ter k spodbujanju povezovanja, vključevanja v lesno-predelovalne verige in iskanja novih, inovativnih rešitev in možnosti rabe lesa. Ob zaključku projekta bo pripravljena Analiza izvedljivosti prenosa Načrtov gozdnih posesti v prakso drugih kmetij. Partnerstvo  bo poskrbelo tudi za prenos znanja in razširjanje informacij o projektu.

Glavni cilj projekta je pripraviti načrt za štiri gozdne posesti vključenih kmetij ter pripravljene načrte pilotno izvesti na štirih kmetijah.

Pričakovani ključni rezultati:

 • Izdelan posnetek obstoječega stanja štirih gozdnih posesti.
 • Izvedeno srečanje za lastnike gozdnih posesti, namenjeno usposabljanju lastnikov gozdnih posesti za uporabo podatkov iz GGN in spletnih aplikacij.
 • Izvedena pilotna izvedba in izdelani Načrti za gozdne posesti za štiri kmetije.
 • Izdelan audio-video posnetek s predstavitvijo pridobljenih znanj oziroma izvedenih ukrepov in objava na You Tubu.
 • Izdelana analiza izvedljivosti prenosa Načrta v prakso (na druge kmetije).
 • Izdelan predlog za pripravljalce strokovnih podlag in programov ter posredovan ključnim  institucijam na področju gozdarstva (MKGP, ZGS, KGZS).
 • Predstavitev rezultatov projekta splošni javnosti z uporabo različnih komunikacijskih sredstev.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

Dejavnosti InnoRenew CoE bodo namenjene izobraževanju s področja trajnostnega razvoja in obnovljivih materialov, informiranju lastnikov gozdov in spodbujanju povezovanja, vključevanja v lesno-predelovalne verige ter iskanja novih, inovativnih rešitev in možnosti uporabe lesa.

Povezave: