Co-funded by:
Mentored by:

Razvoj novih praks za upravljanje gozdnih posesti in krepitev vseh njegovih funkcij

  • NASLOV PROJEKTA: Razvoj novih praks za upravljanje gozdnih posesti in krepitev vseh njegovih funkcij
  • VODILNA USTANOVA: Stritih, svetovanje za trajnostni razvoj, d. o. o. / dr. Črtomir Tavzes (za InnoRenew CoE)
  • TRAJANJE: 9. 7. 2020 – 9. 7. 2022
  • SREDSTVA: 2579,31 EUR za InnoRenew CoE
  • FINANCIRANJE: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
  • PARTNERJI: Marko Mahne – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji; Izobraževanje, Tamara Urbančič, s. p.; Društvo lastnikov gozdov Vrhe-Vremščica; Tomaž Volk; Šolski Center Postojna; Aleš Žakelj; Miran Volk; Morelj, proizvodnja in razvoj, d. o. o.; InnoRenew CoE

Projekt obravnava področje upravljanja z gozdom na manjših kmetijskih gospodarstvih. Strokovne podlage za upravljanje z gozdom so opredeljene v gozdnogojitvenih načrtih (GGN) za gozdnogospodarske enote (GGE), ki jih lastniki gozda uporabljajo kot pripomoček in smernice pri upravljanju z gozdom. Za posamezna območja so GGN pripravljeni kot izvedbeni načrti z opredeljenimi ukrepi, predvidenimi za določen gozd ali del gozda. Kljub strokovnim podlagam pa je gospodarjenje z zasebnimi gozdovi premalo usmerjeno. To velja še posebej za male lastnike gozdov, kjer se GGN večinoma izvaja le v manjši meri in brez upoštevanja koncepta večnamenskosti gospodarjenja z gozdom oziroma upoštevanja vseh funkcij gozda. Razlogov za takšno stanje je več, glavni pa je gotovo ta, da gozd manjšim lastnikom ne predstavlja glavnega vira zaslužka. Drugi pomemben razlog pa je tudi to, da nimajo ustreznega znanja in informacij. Manjši lastniki gozdov večinoma ne poznajo podatkov, ki jih vključuje GGN, niti jih ne znajo poiskati. Poleg tega tudi nimajo ustreznega znanja za izvajanje ukrepov, ki jih GGN predvideva.

Aktivnosti projekta bodo usmerjene v razvoj praks za izboljšanje gospodarjenja z majhnimi gozdnimi posestvi, ki bodo nato zbrane v dokumentu Načrti gozdnih posesti. Načrti bodo oblikovani na ravni posamezne kmetije, pri čemer se bo cilje in ukrepe GGN s strateške ravni preneslo na izvedbeno raven, torej v prakso lastnikov malih gozdnih posesti. Pri tem bo veliko pozornosti namenjene tudi načrtovanju ukrepov za krepitev vseh funkcij gozdov. Glavni cilj projekta je pripraviti načrte za štiri gozdne posesti vključenih kmetij in pripravljene načrte tudi pilotno izvesti.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

Dejavnosti InnoRenew CoE bodo namenjene izobraževanju s področja trajnostnega razvoja in obnovljivih materialov, informiranju lastnikov gozdov in spodbujanju povezovanja, vključevanja v lesno-predelovalne verige ter iskanja novih, inovativnih rešitev in možnosti uporabe lesa.