Co-funded by:
Mentored by:

Uporaba vprašalnikov za merjenje stališč in vedenj uporabnikov stavb

Opis projekta

Namen projekta je proučevanje rabe anketnih vprašalnikov za zbiranje podatkov o stališčih in vedenju uporabnikov stavb, zlasti tistih, ki se nanašajo na vprašanja trajnosti in porabe energije. Anketni vprašalniki so prevladujoča metoda zbiranja podatkov za merjenje zadovoljstva uporabnikov s stavbami, vendar veljavnost in zanesljivost trenutnih instrumentov ni znana. Oblikovanje anketnih vprašalnikov je zapletena naloga in potrebno je posebno znanje za pisanje učinkovitih in razumljivih anketnih vprašanj, da se zagotovi visoka raven statistične kakovosti zbranih podatkov.

Cilj raziskave je opredelitev obstoječih merilnih instrumentov, ki jih uporabljajo arhitekti in gradbeni raziskovalci za zbiranje in razumevanje potreb uporabnikov stavb v procesu načrtovanja ter pri vrednotenju po zasedenosti, ocena veljavnosti in razumljivost obstoječih instrumentov, nato pa oblikovanje in ocenjevanje izboljšanih vprašalnikov. V prvi fazi projekt vključuje pregled literature ustreznih del, ki uporabljajo ankete ali druge družboslovne metode za proučevanje uporabnikov stavb, zbiranje primerov anketnih vprašanj ter izvedbo fokusnih skupin z arhitekti in raziskovalci gradnje. V drugi fazi bomo izbrali anketna vprašanja za vrednotenje s kvantitativnimi in kvalitativnimi metodami pred testiranja. Na podlagi analize rezultatov bomo razvili izboljšan vprašalnik. V tretji fazi bomo izboljšan instrument uporabili v dveh študijah primera, nadaljnje ocene veljavnosti pa bodo temeljile na poročanju anketirancev.

Na podlagi rezultatov projekta bomo za gradbeni sektor razvili rešitve v obliki smernic o tem, kako bolj veljavno meriti obnašanje uporabnikov stavb. Z izboljšanjem veljavnosti in zanesljivosti meritev bodo raziskovalci in strokovnjaki na tem področju lahko zbrali natančnejše podatke za informacijsko podporo pri načrtovanju stavb, za načrtovanje energetske učinkovitosti, za modele energetske porabe in za sisteme ocenjevanja energetske trajnosti.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE v projektu

Gre za podoktorski projekt in InnoRenew CoE je edini partner. Naše dejavnosti bodo obsegale celoten raziskovalni postopek  od vodenja in upravljanja projekta, pregleda literature in metod, evalvacije in analize vprašalnikov ter njihove aplikacije do diseminacijskih aktivnosti.