Co-funded by:
Mentored by:

Uporaba vprašalnikov za merjenje stališč in vedenj uporabnikov stavb

Namen projekta je proučevanje rabe anketnih vprašalnikov za zbiranje podatkov o stališčih in vedenju uporabnikov stavb, zlasti tistih, ki se nanašajo na vprašanja trajnostnosti in porabe energije. Anketni vprašalniki so prevladujoča metoda zbiranja podatkov za merjenje zadovoljstva uporabnikov s stavbami, vendar veljavnost in zanesljivost trenutnih instrumentov ni znana. Oblikovanje anketnih vprašalnikov je zapletena naloga in zahteva posebno znanje za pisanje učinkovitih in razumljivih anketnih vprašanj, da se zagotovi visoka raven statistične kakovosti zbranih podatkov.

Cilj raziskave je opredelitev obstoječih merilnih instrumentov, ki jih uporabljajo arhitekti in gradbeni raziskovalci za zbiranje in razumevanje potreb uporabnikov stavb v procesu načrtovanja ter pri vrednotenju po zasedenosti, ocena veljavnosti in razumljivost obstoječih instrumentov, nato pa oblikovanje in ocenjevanje izboljšanih vprašalnikov. V prvi fazi projekt vključuje pregled literature ustreznih del, ki uporabljajo ankete ali druge družboslovne metode za proučevanje uporabnikov stavb, zbiranje primerov anketnih vprašanj ter izvedbo fokusnih skupin z arhitekti in raziskovalci gradnje. V drugi fazi bomo izbrali anketna vprašanja za vrednotenje s kvantitativnimi in kvalitativnimi metodami predtestiranja. Na podlagi analize rezultatov bomo razvili izboljšan vprašalnik. V tretji fazi bomo izboljšan instrument uporabili v dveh študijah primera, nadaljnje ocene veljavnosti pa bodo temeljile na poročanju anketirancev.

Na podlagi rezultatov projekta bomo za gradbeni sektor razvili rešitve v obliki smernic o tem, kako bolj veljavno meriti obnašanje uporabnikov stavb. Z izboljšanjem veljavnosti in zanesljivosti meritev bodo raziskovalci in strokovnjaki na tem področju lahko zbrali natančnejše podatke za informacijsko podporo pri načrtovanju stavb, za načrtovanje energetske učinkovitosti, za modele energetske porabe in za sisteme ocenjevanja energetske trajnostnosti.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

Gre za podoktorski projekt in InnoRenew CoE je edini partner. Naše dejavnosti bodo obsegale celoten raziskovalni postopek – od vodenja in upravljanja projekta, pregleda literature in metod, evalvacije in analize vprašalnikov ter njihove aplikacije do diseminacijskih aktivnosti.

Delovni sklopi in rezultati

Delovni sklop 1: Vodenje projekta

Naloga 1.1: Upravljanje projekta

Naloga 1.2: Zagotavljanje kakovosti

Naloga 1.3: Upravljanje s podatki

Rezultati:

Delovni sklop 2: Pregled metod

Naloga 2.1: Pregled literature

Naloga 2.2: Zbirka anketnih vprašanj

Naloga 2.3: Fokusne skupine

Rezultati:

 • D2.1 Seznam literature
 • D2.2 Popis lastnosti stavb ter odnosov in vedenja uporabnikov (v delu)
 • D2.3 Seznam anketnih vprašalnikov, uporabljenih za proučevanje uporabnikov (v delu)
 • D2.4 Transkripti fokusnih skupin (interno gradivo)

Delovni sklop 3: Evalvacija vprašanj

Naloga 3.1: Izbira vprašalnikov

Naloga 3.2: Kvantitativna evalvacija vprašanj

Naloga 3.3: Kvalitativna evalvacija vprašanj

Naloga 3.4: Analiza rezultatov

Rezultati:

 • D3.1 Izbor anketnih vprašalnikov za evalvacijo (v delu)
 • D3.2 Evalvacija z orodjem Survey Quality Predictor
 • D3.3 Evalvacija s pristopom besedilnih korpusov
 • D3.4 Izboljšani anketni vprašalniki

Delovni sklop 4: Aplikacija vprašanj

Naloga 4.1: Priprava ankete

Naloga 4.2: Zbiranje podatkov

Naloga 4.3: Čiščenje podatkov

Naloga 4.4: Analiza in evalvacija

Rezultati:

 • D4.1 Končni vprašalniki s poročevalskimi vprašanji
 • D4.2 Očiščena datoteka za prvo študijo primera
 • D4.3 Očiščena datoteka za drugo študijo primera
 • D4.4 Poročilo, evalvacija in razprava o rezultatih

Delovni sklop 5: Diseminacijske aktivnosti

Naloga 5.1: Spletna stran in komunikacija

Naloga 5.2: Diseminacija v okviru znanstvene skupnosti

Naloga 5.3 Delavnica o uporabi vprašalnikov pri raziskovanju uporabe stavb

Rezultati:

 • D5.1 Spletna stran
 • D5.2 Izročitev podatkov repozitoriju (v delu)
 • D5.3 Znanstveni članki, predloženi v objavo (v delu)
 • D5.4 Predstavitve na konferencah
 • D5.5 Delavnica za deležnike v Sloveniji
 • D5.6 Poljudnoznanstveni članek o projektu

Bibliografske reference

[1] SLAVEC, Ana. Odprta znanost – več kot le krilatica. InnoRenew CoE. 2019, ilustr. ISSN 2784-4102. https://innorenew.eu/sl/2019/10/odprta-znanost-vec-kot-le-krilatica/4. [COBISS.SI-ID 61495555]

[2] SLAVEC, Ana. Research data management for data on renewable materials and products, School of Chemical Engineering, Aalto University, Espoo, October 22, 2019. [COBISS.SI-ID 1541664196]

[3] SLAVEC, Ana. Research data management for data on renewable materials and products, Mendel University, Faculty of forest and wood technology, Brno, 4th November 2019. [COBISS.SI-ID 1541694404]

[4] SLAVEC, Ana, PRELOVŠEK NIEMELÄ, Eva. Developing temporary housing solutions for displaced persons : a study of user needs. V: Integrating sustainability and health in buildings through renewable materials : book of abstracts. InnoRenew CoE International Conference 2020, 3. September 2020, Izola. Izola: InnoRenew CoE, 2020. Str. 12. [COBISS.SI-ID 27162115]

[5] SLAVEC, Ana, BURNARD, Michael David, ROVERE, Barbara. Methodological challenges of measuring innovation activities of micro companies. V: LUSA, Lara (ur.), KASTRIN, Andrej (ur.), BLEJEC, Andrej (ur.). Abstracts and program. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2019. Str. 25. ISBN 978-961-94283-0-6. [COBISS.SI-ID 1541570756]

[6] SLAVEC, Ana. Metodološki izzivi merjenja inovacijskih aktivnosti mikro podjetij, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 29. oktober 2019. [COBISS.SI-ID 1541663940]