Co-funded by:
Mentored by:

Uporaba vprašalnikov za merjenje stališč in vedenj uporabnikov stavb

Namen projekta je proučevanje rabe anketnih vprašalnikov za zbiranje podatkov o stališčih in vedenju uporabnikov stavb, zlasti tistih, ki se nanašajo na vprašanja trajnostnosti in porabe energije. Anketni vprašalniki so prevladujoča metoda zbiranja podatkov za merjenje zadovoljstva uporabnikov s stavbami, vendar veljavnost in zanesljivost trenutnih instrumentov ni znana. Oblikovanje anketnih vprašalnikov je zapletena naloga in zahteva posebno znanje za pisanje učinkovitih in razumljivih anketnih vprašanj, da se zagotovi visoka raven statistične kakovosti zbranih podatkov.

Cilj raziskave je opredelitev obstoječih merilnih instrumentov, ki jih uporabljajo arhitekti in gradbeni raziskovalci za zbiranje in razumevanje potreb uporabnikov stavb v procesu načrtovanja ter pri vrednotenju po zasedenosti, ocena veljavnosti in razumljivost obstoječih instrumentov, nato pa oblikovanje in ocenjevanje izboljšanih vprašalnikov. V prvi fazi projekt vključuje pregled literature ustreznih del, ki uporabljajo ankete ali druge družboslovne metode za proučevanje uporabnikov stavb, zbiranje primerov anketnih vprašanj ter izvedbo fokusnih skupin z arhitekti in raziskovalci gradnje. V drugi fazi bomo izbrali anketna vprašanja za vrednotenje s kvantitativnimi in kvalitativnimi metodami predtestiranja. Na podlagi analize rezultatov bomo razvili izboljšan vprašalnik. V tretji fazi bomo izboljšan instrument uporabili v dveh študijah primera, nadaljnje ocene veljavnosti pa bodo temeljile na poročanju anketirancev.

Na podlagi rezultatov projekta bomo za gradbeni sektor razvili rešitve v obliki smernic o tem, kako bolj veljavno meriti obnašanje uporabnikov stavb. Z izboljšanjem veljavnosti in zanesljivosti meritev bodo raziskovalci in strokovnjaki na tem področju lahko zbrali natančnejše podatke za informacijsko podporo pri načrtovanju stavb, za načrtovanje energetske učinkovitosti, za modele energetske porabe in za sisteme ocenjevanja energetske trajnostnosti.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE pri projektu

Gre za podoktorski projekt in InnoRenew CoE je edini partner. Naše dejavnosti bodo obsegale celoten raziskovalni postopek – od vodenja in upravljanja projekta, pregleda literature in metod, evalvacije in analize vprašalnikov ter njihove aplikacije do diseminacijskih aktivnosti.

Delovni sklopi in rezultati

Delovni sklop 1: Vodenje projekta

Rezultati:

Delovni sklop 2: Pregled metod

Rezultati:

 • D2.1 Seznam literature
 • D2.2 Popis lastnosti stavb ter odnosov in vedenja uporabnikov (interno gradivo)
 • D2.3 Seznam anketnih vprašalnikov, uporabljenih za proučevanje uporabnikov (interno gradivo)
 • D2.4 Transkripti fokusnih skupin (interno gradivo)

Delovni sklop 3: Evalvacija vprašanj 

Rezultati:

 • D3.1 Izbor anketnih vprašalnikov za evalvacijo (interno gradivo)
 • D3.2 Evalvacija z orodjem Survey Quality Predictor (interno gradivo)
 • D3.3 Evalvacija s pristopom besedilnih korpusov (interno gradivo)
 • D3.4 Izboljšani anketni vprašalniki (glej rezultat D5.2)

Delovni sklop 4: Aplikacija vprašanj

Rezultati:

 • D4.1 Končni vprašalniki s poročevalskimi vprašanji (glej rezultat D5.2)
 • D4.2 Očiščena datoteka za prvo študijo primera (glej rezultat D5.2)
 • D4.3 Očiščena datoteka za drugo študijo primera (glej rezultat D5.2)
 • D4.4 Poročilo, evalvacija in razprava o rezultatih (glej točki 30-32 v spodnjem seznamu literature) 

Delovni sklop 5: Diseminacijske aktivnosti

Rezultati:

 • D5.1 Spletna stran
 • D5.2 Izročitev podatkov repozitoriju (glej točki 36-50 v spodnjem seznamu literature) 
 • D5.3 Znanstveni članki, predloženi v objavo (glej točki 1-5 v spodnjem seznamu literature) 
 • D5.4 Predstavitve na konferencah (glej točki 8-9 in 12-17 v spodnjem seznamu literature) 
 • D5.5 Delavnica za deležnike v Sloveniji (nadomesti s spodnjo točko 23)
 • D5.6 Poljudnoznanstveni članek o projektu (glej točki 6-7 v spodnjem seznamu literature) 

Seznam literature 

Izvirni znanstveni članki

 1. SLAVEC, Ana. Underrated innovativeness of micro-enterprises compared to small to medium enterprises in the Slovenian forest-wood sector. Sustainability. 2022, iss. 4, art. 1991, str. 1-17, ilustr. ISSN 2071-1050. https://doi.org/10.3390/su14041991https://www.mdpi.com/2071-1050/14/4/1991, DOI: 3390/su14041991. [COBISS.SI-ID 99177987]
 2. SLAVEC, Ana, SAJINČIČ, Nežka, STARMAN, Vesna. Use of smartphone cameras and other applications while traveling to sustain outdoor cultural heritage. Sustainability. 2021, vol. 13, iss. 13, str. 1-20, ilustr. ISSN 2071-1050. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/13/7312, DOI: 3390/su13137312. [COBISS.SI-ID 68757251]
 3. PETRAVIĆ, Luka, ARH, Rok, GABROVEC, Tina, JAZBEC, Lucija, RUPČIĆ, Nika, STAREŠINIČ, Nina, ZORMAN, Lea, PRETNAR ŽAGAR, Ajda, SRAKAR, Andrej, ZWITTER, Matjaž, SLAVEC, Ana. Factors affecting attitudes towards COVID-19 vaccination : an online survey in Slovenia. Vaccines. 2021, vol. 9, iss. 3, str. 1-15. ISSN 2076-393X. https://www.mdpi.com/2076-393X/9/3/247, DOI: 3390/vaccines9030247. [COBISS.SI-ID 55075075]
 4. SLAVEC, Ana, HOEBEN, Annechien D., MORENO TORRES, Miguel, PRIMOŽIČ, Lea, STERN, Tobias. When intentions do not matter : climate change mitigation and adaptation innovations in the forest-based sector. Forest Policy and Economics : a companion journal to Forest Ecology and Management. [Print ed.]. dec. 2023, vol. 157, art. 103074, str. 1-14, ilustr. ISSN 1389-9341. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934123001697?via%3Dihubhttps://doi.org/10.1016/j.forpol.2023.103074, DOI: 1016/j.forpol.2023.103074. [COBISS.SI-ID 172987907]

Pregledni znanstveni članki

 1. SLAVEC, Ana, KAVČIČ, Maša. Razmere hranjenja in uporaba embalažnih materialov v depojih slovenskih muzejev. Glasnik Slovenskega etnološkega društva. [Spletna izd.]. 2023, vol. 63, št. 2, str. 58-74, graf. prikazi. ISSN 2536-4324. https://cdn.domdesign.com/users/SEDDrustvo/Site/sites/sed-drustvo.si/modules/Domino/Files/glasnik-63-2-2023-1.pdf. [COBISS.SI-ID 176458499]

Poljudni članki

 1. SLAVEC, Ana. Odnos do cepljenja proti Covid-19. Metina lista : spletna postaja za osebe širokih pogledov in aktivnega duha. 29. dec. 2021. ISSN 2536-3425. https://metinalista.si/odnos-do-cepljenja-proti-covid-19/. [COBISS.SI-ID 99237635]
 2. SLAVEC, Ana. Odprta znanost – več kot le krilatica. InnoRenew CoE. 2019, ilustr. ISSN 2784-4102. https://innorenew.eu/sl/2019/10/odprta-znanost-vec-kot-le-krilatica/4. [COBISS.SI-ID 61495555]

Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah

 1. BANGERT, Daniel, DAVIDSON, Joy, DIGGS, Steve, GROOTVELD, Marjan, MUFTIĆ, Sanjin, PISONI, Cristiana, SHANAHAN, Hugh, SITZ, Lina, SLAVEC, Ana, SEANG, Sothearath, VENKATARAMAN, Shanmugasundaram. The CODATA-RDA Data Steward school. V: 15th International Digital Curation Conference, 17-20 February 2020, Dublin. [S. l.: s. n.[, 2020. 1 spletni vir. https://zenodo.org/record/3609205#.X37UwGgzZPa. [COBISS.SI-ID 31738371]
 2. SLAVEC, Ana, PRIMOŽIČ, Lea, HOBEN, Annechien, MORENO TORRES, Miguel, STERN, Tobias. Odzivanje slovenskih in avstrijskih podjetij v gozdno-lesnem sektorju na podnebne spremembe. V: IGNJATOVIĆ, Miroljub (ur.), KANJUO-MRČELA, Aleksandra (ur.), KUHAR, Roman (ur.). Socio-ekološka transformacija : Slovensko sociološko srečanje : Ljubljana, 4. in 5. november 2022. Elektronska izd. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2022. Str. 120-126, ilustr. ISBN 978-961-94302-7-9. https://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2022/11/SSD-ZBORNIK-PRISPEVKOV-22-WEB-OK.pdf. [COBISS.SI-ID 147280899]

Predavanja na tuji univerzi

 1. SLAVEC, Ana. Research data management for data on renewable materials and products, School of Chemical Engineering, Aalto University, Espoo, October 22, 2019. [COBISS.SI-ID 1541664196]
 2. SLAVEC, Ana. Research data management for data on renewable materials and products, Mendel University, Faculty of forest and wood technology, Brno, 4th November 2019. [COBISS.SI-ID 1541694404]

Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

 1. SLAVEC, Ana, PRELOVŠEK NIEMELÄ, Eva. Developing temporary housing solutions for displaced persons : a study of user needs. V: Integrating sustainability and health in buildings through renewable materials : book of abstracts. InnoRenew CoE International Conference 2020, 3. September 2020, Izola. Izola: InnoRenew CoE, 2020. Str. 12. [COBISS.SI-ID 27162115]
 2. SLAVEC, Ana. The use of survey questionnaires to measure attitudes and behaviours related to sustainable building issues. V: ESRA 2023 Conference : [17 July to 21 July 2023, University of Milan-Bicocca]. European Survey Research Association, 2023. https://www.europeansurveyresearch.org/conf2023/prog.php?sess=116#497. [COBISS.SI-ID 177573379]
 3. SLAVEC, Ana. Residential renovation in Slovenia : comparison of survey and registry data. V: KASTRIN, Andrej (ur.), LUSA, Lara (ur.). Applied statistics 2023 : international conference : program and abstracts : September 24-26, 2023, Koper, Slovenia. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2023. Str. 29. https://as.mf.uni-lj.si/pdf/as2023book.pdf. [COBISS.SI-ID 166013187]
 4. SLAVEC, Ana, BURNARD, Michael David. Innovations in business process digitalisation in the forest-wood sector in Slovenia. V: PEJIĆ BACH, Mirjana (ur.). Book of abstracts of the ENTRENOVA – Enterprise Research Innovation Conference (Online), September, 2023, Dubrovnik & hibrid, Croatia. Zagreb: Association for advancing research and innovation in economy “IRENET”, [2023]. Str. 67. Book of abstracts of the ENTRENOVA – Enterprise Research Innovation Conference (Online), vol. 9, no. 1. ISSN 2806-612X. https://www.entrenova.org/publication/book-of-abstracts. [COBISS.SI-ID 177577475]
 5. SLAVEC, Ana, SAJINČIČ, Nežka, PRIMOŽIČ, Lea. Vpliv psihološke razdalje na zaznavanje podnebnih tveganj : primer analize preferenc slovenskih potrošnikov pri prenovi in opremljanju stanovanj. V: KUHAR, Roman (ur.), SEDMAK, Mateja (ur.), JUREKOVIČ, Igor (ur.). Dolgoživa družba : posledice in izzivi : Slovensko sociološko srečanje : Koper, 19.-21. oktober 2023. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo, 2023. Str. 35. ISBN 978-961-94302-8-6. https://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2023/10/SSD-ZBORNIK-povzetkov-A5-23-WEB-1.pdf. [COBISS.SI-ID 177150467]
 6. SLAVEC, Ana, SAJINČIČ, Nežka, PRIMOŽIČ, Lea. The impact of environmental awareness on customer needs and purchasing behaviour related to residential renovation and furnishing in Slovenia. V: PRIMOŽIČ, Lea (ur.), SIMMONS, Amy Noel (ur.), FABIAN, Gertrud (ur.). IRIC 2023 : interdisciplinary solutions for sustainable buildings : book of abstracts : 13-14 September 2023, Izola, Slovenia. Electronic ed. Izola: Innorenew CoE; Koper: University of Primorska Press, 2023. Str. 26. InnoRenew CoE International Conference series. ISBN 978-961-293-258-9, ISBN 978-961-293-259-6. ISSN 2784-6679. https://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-258-9.pdf. [COBISS.SI-ID 174447875]

Končno poročilo o rezultatih raziskav

 1. SLAVEC, Ana, SAJINČIČ, Nežka, PRIMOŽIČ, Lea. Poročilo o anketi o obnavljanju in opremljanju stanovanj ter odnosu do podnebnih sprememb. [Koper: Univerza na Primorskem; Geneve: CERN, 2023]. https://zenodo.org/records/8391936. [COBISS.SI-ID 178223619]
 2. SLAVEC, Ana, PRIMOŽIČ, Lea, HOEBEN, Annechien D., MORENO TORRES, Miguel, STERN, Tobias. Report on the survey on attitudes towards climate change and innovation activities of Slovenian and Austrian companies in the forest-wood sector. https://zenodo.org/record/7790082#.ZETztHZBwTphttps://doi.org/10.5281/zenodo.7790082, DOI: 5281/zenodo.7790082. [COBISS.SI-ID 150090243]

Zaključena znanstvena zbirka raziskovalnih podatkov

 1. PETRAVIĆ, Luka, ARH, Rok, GABROVEC, Tina, JAZBEC, Lucija, RUPČIĆ, Nika, STAREŠINIČ, Nina, ZORMAN, Lea, ZWITTER, Matjaž, SLAVEC, Ana, PRETNAR ŽAGAR, Ajda (927), SRAKAR, Andrej (927), ZORKO, Andraž (927), ARHAR, Igor (927), HOHKRAUT, Tomaž (927). Odnos do cepljenja proti SARS-COV-2, 2020 : priložnostni vzorec. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2021. https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sarspr20/, DOI: 17898/ADP_SARSPR20_V1. [COBISS.SI-ID 66554115]
 2. IWANOVSKA, Magdalena, ŠTEBE, Janez, SLAVEC, Ana, et al., ZORKO, Andraž (927). Počutje in odnos do cepljenja, 2021 : namera za cepljenje proti covid-19 na Poljskem, v Romuniji in Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2021. 1 spletni vir. DOI: 17898/ADP_POCP21_V1. [COBISS.SI-ID 104136707]
 3. SLAVEC, Ana, MORENO TORRES, Miguel, STERN, Tobias. Odnos do podnebnih sprememb in inovacijske dejavnosti slovenskih in avstrijskih podjetij v gozdno-lesnem sektorju, 2021. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2022. 1 spletni vir. https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/opsidp21/%C4%91/https://doi.org/10.17898/ADP_OPSIDP21_V1Repozitorij Univerze na Primorskem – RUP, DOI: 17898/ADP_OPSIDP21_V1. [COBISS.SI-ID 150091011]
 4. SLAVEC, Ana. Visual Data in Web Surveys: The Case of Bedroom Flooring. WEB DATA OPP Workshop, Barcelona, March 2024.