Co-funded by:
Mentored by:

Ekonomski, okoljski in družbeni vidiki predelave in rabe lesa in v njem vezanega ogljika

Les, pridobljen iz trajnostno gospodarjenih gozdov, je obnovljiv vir materiala in energije, ki v življenjski dobi v sebi skladišči ogljik, hkrati pa pri pridobivanju in predelavi porabimo bistveno manj fosilnih virov kot pri drugih materialih. V Sloveniji prevladuje proizvodnja industrijskega lesa iglavcev, smo izrazit neto izvoznik nepredelanega okroglega lesa, pri proizvodnji okroglega lesa iglavcev prevladuje skupina hlodov za žago in furnir, pri listavcih pa les za kurjavo. V Sloveniji so predelovalne verige neoptimizirane, s čimer izgubljamo številne priložnosti za izboljšanje položaja na več področjih, hkrati pa zaradi izgube ključnih podatkov o tokovih lesa in proizvodnih procesih izgubljamo polne informacije o ekonomskih, okoljskih in družbenih rezultatih. Predlagani projekt bo sistem nadgradil in pripravil model, ki bo omogočil večkriterijsko optimizacijo količin lesa za predelavo v celotnem sektorju gozdarstva, lesarstva in papirništva (GLP) ter s tem pripomogel k dolgoročni in z najširšim krogom deležnikov usklajeno politiko. Model bo temeljil na razvojnih potrebah, poslovnih in investicijskih načrtih različnih deležnikov ter bo omogočal celostno ovrednotenje različnih scenarijev razvoja pridobivanja, predelave in rabe lesa v Sloveniji.

Glavne aktivnosti InnoRenew CoE na projektu

InnoRenew CoE bo pripravil poročilo z rezultati analize LCA lesnih proizvodov v primerjavi z ostalimi, model za prerazporejanje lesa v lesnopredelovalni industriji, opis scenarijev optimalne rabe lesa ter pripravil rezultate optimiziranega modela prerazporejanje lesa v lesnopredelovalni industriji.