Co-funded by:
Mentored by:

Interdisciplinarni pristop pri delu z nadarjenimi učenci (povezovanje naravoslovja tehnike in umetnosti)

  • NASLOV PROJEKTA: Interdisciplinarni pristop pri delu z nadarjenimi učenci (povezovanje naravoslovja tehnike in umetnosti)
  • VODJA PROJEKTA: Vesna Starman
  • TRAJANJE: 1. 9. 2022 – 24. 6. 2023
  • SREDSTVA: 1.863,41 EUR
  • FINANCIRANJE: MIZŠ
  • KOORDINATOR PROJEKTA: InnoRenew CoE (Slovenija)

Udeleženci predstavljenega programa bodo spoznali načela spodbudnega učnega okolja, v katerih lahko nadarjeni učenci učinkovito realizirajo svoje potenciale, poudarjajo uravnoteženost med celostnim razvojem in razvojem na specifičnih področjih kot so kognitivni, emocionalni, moralni, socialni in psihomotorični razvoj, transverzalne veščine, kot so timsko delo, sodelovalno učenje, digitalna pismenost, kritično mišljenje, ustvarjalnost/kreativnost, iniciativnost, reševanje izzivov, ocena tveganja, sprejemanje odločitev, komuniciranje, konstruktivno uravnavanje čustev itd., psihosocialni razvoj, kamor uvrščamo sprejetost, samozavest, samoodgovornost in nenazadnje karierni razvoj. Didaktične strategije naj bi temeljile na samostojnem učenju v učnih skupinah ali individualno, spodbujale učenje ob raznolikih, raziskovalnih, učnih dejavnostih, učenje z odkrivanjem, spraševanjem itd., predvsem pa razvijale prilagodljivosti in pripravljenosti za vseživljenjsko fleksibilnost, kar pa lahko dosežemo le z interdisciplinarnim pristopom. Udeleženci bodo spoznali didaktične strategije povezovanja naravoslovja, tehnike, IKT in umetnosti, ki bodo  omogočile učitelju, da pouk izpelje na nekonvencionalen način in s tem prispeva k učenčevi miselni aktivnosti in višjim učnim dosežkom.

Glavne aktivnosti InnoRenew CoE na projektu

Sodelavci InnoRenew CoE bodo skozi predavanja, razgovore in izkustvene delavnice predstavili vzroke za klimatske spremembe, vplive naravnih materialov na klimatske spremembe, prednosti gradnje z lesom, kako lastnosti lesa vplivajo na različnosti pri predelavi in uporabi napredne tehnologije predelave lesa.

Vzporedno bo potekalo vzpostavljanje učiteljev o značilnostih učenja nadarjenih učencev  in njihovih potrebah, o intedisciplinarnem pristopu pri vodenju dejavnosti nadarjenih učencev ter značilnostih poučevanja z umno rabo tehnologij IKT.