Co-funded by:
Mentored by:

Dinamični odziv visokih lesenih zgradb pri uporabni obratovalni obtežbi (DynaTTB)

Lesene stavbe predstavljajo enega najboljših načinov za skladiščenje ogljika v grajenem okolju. Naslavljajo poglavitne okoljske izzive in prispevajo h krožnemu gospodarstvu v sklopu gradbene industrije. Visoke lesene stavbe obenem ponujajo možnost stroškovno učinkovite izrabe prostora. Ne razumemo pa še dobro vibracij, ki jih v tovrstnih zgradbah povzroča veter in posledično narekuje njihovo načrtovanje v okviru velikosti, oblike in teže, ki minimizirajo neugodno počutje. Potrebujemo več informacij o lastnih nihajnih časih in dušenju visokih zgradb, ki so dovzetne za resonanco z vibracijami vetra. Kljub vse večji priljubljenosti visokih lesenih zgradb je trenutno na voljo le malo informacij in znanja v zvezi z dušenjem, porazdelitvijo mase in togosti pri nihanju tovrstnih konstrukcij. Na dinamične lastnosti pa vplivajo predvsem dušenje v lesenih spojih in nekonstrukcijski elementi.

Rešitev problema načrtujemo z razvojem novih, natančnejših numeričnih modelov, umerjenih z eksperimentalnimi preiskavami, ki bodo omogočali bolj zanesljivo napovedovanje obnašanja visokih lesenih stavb pri obratovalni obtežbi vetra.

Natančnejši modeli bodo omogočili bolj zanesljivo načrtovanje visokih lesenih stavb, kar bo spodbudilo večjo uporabo visokih lesenih zgradb v okviru urbanega razvoja, z možnostjo, da se povečata tudi vrednost in trg obnovljivih proizvodov gozdnega gospodarstva.

Glavne dejavnosti InnoRenew CoE  pri projektu

InnoRenew CoE bo zadolžen za analizo obstoječih rezultatov, pri čemer se bo osredotočil na dušenje v stikih CLT konstrukcij in izvedbo dodatnih eksperimentov, za izdelavo 3D modelov obstoječih zgradb, ki bodo eksperimentalno preizkušene na terenu, za vodenje delovnega sklopa diseminacije ter za koordinacijo razvoja in priprave smernic za projektiranje visokih lesenih zgradb glede na vetrno obtežbo.

“Ta projekt je financiran iz sredstev raziskovalnega programa ForestValue, ki je transnacionalni program za raziskave, razvoj in inovacije, ki ga skupno financirajo nacionalne organizacije za financiranje v okviru sklada ERA-NET„ ForestValue – Innovating forest-based bioeconomy’.”