Co-funded by:
Mentored by:

Temeljna ideja projekta InnoRenew je razvoj in delovanje novega Centra odličnosti InnoRenew CoE, čigar delovanje bo posvečeno izvajanju vrhunskih znanstvenih raziskav na področju uporabe obnovljivih materialov. Poudarek bo na razvoju inovacij relevantnih za industrijo, nudenju podpore podjetjem pri implementaciji raziskovalnih in razvojnih inovacij ter na povezovanju s pripravljavci javnih politik, da bi spodbujali in podpirali podjetja in raziskave v gozdno-lesnem sektorju.

Aktivnosti InnoRenew CoE bomo osredotočali na dve tehnologiji, ki ta center odličnosti razlikujeta od ostalih inštitucij:

  • modifikacija lesa
  • restorativno okolijsko in ergonomsko oblikovanje (REED).

Za doseganje ciljev projekta smo pripravili delovni načrt, ki služi kot osnova za rast in delovanje novega zavoda ter za implementacijo raziskav v sodelovanju z ostalimi partnerji projekta.

Delovni sklopi

Vodja: UP

DS1 Vodenje in koordinacija projekta

Nadzorovanje nemotenega, nepristranskega in učinkovitega izvajanja projekta InnoRenew.

Vodja: InnoRenew CoE.

DS2 Upravljanje InnoRenew CoE

Razvoj in vpeljava nepristranske, uspešne in učinkovite strukture upravljanja, ki zagotavlja rast in trajnost zavoda InnoRenew CoE.

Vodja: InnoRenew CoE

DS3 Pridobivanje in usposabljanje človeških virov

Pridobivanje, zaposlovanje, usposabljanje in upravljanje izmenjav zaposlenih med partnerji.

Vodja: InnoRenew CoE

DS4 Poslovne storitve in upravljanje LL InnoRenew

Razvoj in izvajanje poslovnih storitev InnoRenew CoE; pridobivanje novih članov in upravljanje njihovih medsebojnih odnosov, načrtovanje in izvedba dogodkov in storitev za člane LL InnoRenew.

Vodja: InnoRenew CoE

DS5 Raziskovalne, razvojne in inovacijske aktivnosti InnoRenew CoE

Izvajanje načrta raziskav, razvoja in inovacij centra, vključno z upravljanjem rezultatov, odnosov z industrijskimi partnerji in s tem povezanimi dejavnostmi za urejanje pravic intelektualne lastnine.

Vodja: InnoRenew CoE

DS6 Zagonski projekti

Izvajanje raziskovalnih projektov , ki jih bodo vodili konzorcijski partnerji z namenom vzpostavitve raziskovalnih kompetenc Centra in širitve zmogljivosti partnerjev.

Vodja: InnoRenew CoE

DS7 Komunikacija in diseminacija

Odprta delitev in sporočanje rezultatov projektov, rezultatov raziskav in mreženja; izvajanje promocije projekta; organizacija in udeležba na konferencah, sejmih in delavnicah.

Partnerji projekta

Projekti / Institut

Projekt

Partnerji projekta InnoRenew (vključno z novim zavodom) izkoriščajo financiranje iz okvirnega programa EU Obzorje2020 z namenom ustanovitve uspešnega in trajnostnega raziskovalnega zavoda InnoRenew CoE. Projekt vključuje skupno raziskovalno delo zavoda in partnerjev, mentorstvo in razne operativne dejavnosti.

Projekt InnoRenew je začel 1. 4. 2017.

Institut

Center odličnosti InnoRenew CoE je nov, samostojen in neodvisen zavod, ki bo zaposloval raziskovalce, izvajal svoje lastne raziskave, izpopolnil in razširil sposobnosti partnerjev ter v skladu s svojimi splošnimi raziskovalnimi in družbenimi cilji zagotavljal storitve za družbeno dobrobit.

InnoRenew CoE je bil uradno ustanovljen 15. 2. 2017.

Center odličnosti InnoRenew CoE skladno z drugim odstavkom 21. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) objavlja sezname evidenčnih naročil in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000,00 EUR brez DDV. V seznamu evidenčnih naročil so podatki o področju javnega naročanja, vrsti predmeta, nazivu predmetu, vrednosti evidenčnega naročila brez DDV ter izbranem ponudniku.

Seznam evidenčnih naročil oddanih v letu 2017.

Seznam evidenčnih naročil oddanih v letu 2018.

Za operativno izvajanje projekta je financiranje potrdila Evropska Komisija v okvirnem programu za raziskave in razvoj iz Obzorja 2020, inštrument »Teaming« (H2020 WIDESPREAD-2-Teaming; #739574). Operacijo delno sofinancira še Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Projekt vključuje operacijo “Renewable Materials and Healthy Environments Research and Innovation Centre of Excellence – InnoRenew CoE”. Operacijo delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva« Prednostna naložba 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020.

PRIJAVI SE V NAŠ NOVIČNIK

Spremljaj sveže novice našega raziskovalnega in inovativnega središča