Co-funded by:
Mentored by:

Doktorska pozicija – Raziskovanje akustičnega ugodja v grajenem okolju z uporabo sistema ambisonics višjega reda

Prijavite se do 2021-08-15
Lokacija: Izola, Slovenija

InnoRenew CoE išče kvalificiranega posameznika za delo na doktorskem raziskovalnem projektu v sklopu raziskovalnega inštituta. Osrednje raziskovalno področje predlaganega projekta so aspekti akustičnega ugodje v grajenem okolju.

V zadnjih desetletjih se je naš življenjski slog spremenil, delovni procesi pa so postali bistveno bolj spremenljivi in – s prihodom pandemije – tudi preseljeni v naše domove. S tem prihaja zahteva po večnamenskosti in fleksibilnosti grajenega okolja, ki ga moramo vključiti že v samo načrtovanje objekta. V kombinaciji s hitrim razvojem novih tehnologij gradnje, mora proces načrtovanja vključevati tudi nekonvencionalne in manj preverjene rešitve. Za nameček, so potrebni številni kompromisi, ki pa so na področju akustike lahko zelo problematični. Sama stroka namreč ni povsem enotna in torej ne ponuja enoznačnih odgovorov, kateri akustični aspekti so najbolj relevantni za kvalitetno okolje – kaj potrebujemo za doseganje visoke produktivnost, da ne prihaja do utrujanja, da imajo uporabnikom možnost počitka in sproščanja svojih kreativnih potencialov.

Danes akustično kvaliteto grajenega okolja najpogosteje vrednotimo na osnovi ravni hrupa, zvočne izolativnosti in parametrov prostorske akustike, kljub temu da je splošno prisotno zavedanje, da so ti kvantifikatorji zelo nepopolni. Več relevantnih aspektov je namreč iz vrednotenja izključenih, kot na primer specifična narava hrupa, ki mu je uporabnik izpostavljen, in kontekst/pomen hrupa za specifičnega uporabnika. Poleg tega je tudi percepcijsko ocenjevanje okolja velik izziv, ki mora upoštevati potencialne pristranskosti testnega subjekta in druge negotovosti. Pri tem pa je pomembno to, da je s tehnološkim napredkom postalo mogoče reproducirati akustična okolja v laboratorijskih pogojih, kar daje možnost naslavljanja nekaterih izzivov ter bolj celovito vrednotenje vseh vplivnih faktorjev, ki se vežejo na akustično ugodje. Novi pristopi, ki so torej danes mogoči, bodo izkoriščeni v sklopu predlagane doktorske raziskave.

Uspešen kandidat bo zaposlen za poln delovni čas na InnoRenew CoE in se bo moral vpisati na doktorski študijski program Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja na Univerzi na Primorskem.

Cilji in naloge

Namen doktorskega projekta je prepoznati in raziskati širok nabor vplivnih faktorjev, ki določajo akustično ugodje v grajenem okolju. Pri tem bo osnovno raziskovalno orodje sistem ambisonics višjega reda (HOA), ki je del akustičnega laboratorija InnoRenew CoE. Na osnovi sistema bodo zajeta akustična okolja reproducirana v laboratorijskih pogojih. Posebna pozornost bo namenjena lesenemu grajenemu okolju, ki se sooča s številnimi izzivi. Kandidatove osrednje naloge bodo:

 • Priprava in izvedba raziskovalnega načrta,
 • Pregled obstoječih pristopov k raziskovanju akustičnega ugodja v grajenem okolju,
 • Razvoj postopkov vmesnikov za percepcijsko evalvacijo okolja ter implementacija rešitev v HOA,
 • Evalvacija in integracija najustreznejših ambisonics strojnih in programskih rešitev,
 • Organizacija in evalvacija reproduciranih akustičnih okolij s strani testnih subjektov, analiza in interpretacija dobljenih odzivov,
 • Predlagati, razviti in testirati inovativne gradbene rešitve namenjene izboljšanju akustičnega ugodja v lesenih zgradbah.

Doktorski kandidat bo vključen v pripravo znanstvenih publikacij in predstavitve raziskovalnega dela na relevantnih konferencah z namenom povečevanja vpliva izvedenih raziskav. Poleg tega bo kandidat pripravil vsaj eno projektno prijavo za raziskovalni projekt z namenom nadaljevanja področnih raziskav.

Željene kvalifikacije

 • Magisterij s področje elektro, strojnega ali gradbenega inženirstva, računalništva, fizike, akustike ali drugih povezanih področij.
 • Visoka motivacija za študij in delo na interdisciplinarnem področju.
 • Odlične pisne in pogovorne komunikacijske sposobnosti v angleščini
 • Zmožnost formulacije in komunikacije novih raziskovalnih idej (priprava prijav, znanstvenih prispevkov, prototipski razvoj inštrumentov, razvoj programskih rešitev)
 • Visoko zanimanje za akustiko in digitalno obdelavo signalov
 • Izkušnje na področju akustičnih meritev in veselje za obvladovanje merilne opreme in merilnih postopkov
 • Osnovna znanja s področja programiranja (python, Matlab, R ali podobno) z motivacijo za nadaljnji razvoj znanj.

 Kaj ponujamo

InnoRenew CoE je bil ustanovljen kot pomemben projekt financiran s strani Evropske komisije in Republike Slovenije.

 • Enoletno pogodbo o zaposlitvi zmožnostjo podaljšanja (priporočeno trajanje doktorskega študija je 4 leta)
 • Konkurenčno plačilo
 • Dostop do vrhunske raziskovalne opreme, ki vključuje akustično kamero in HOA (Eigenmike, 65 zvočniški sistem za reprodukcijo, gluha soba)
 • Možnost dela na prestižnih H2020 projektih, kot npr. InnoRenew CoE, ter drugih mednarodnih in nacionalnih projektih.

Potek prijave

Interesenti naj posredujejo:

 • Življenjepis
 • Motivacijsko pismo za doktorsko pozicijo (največ 1 stran A4)
 • Povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj in izvajanje znanstveno raziskovalnih projektov/prototipov
 • Uradno kopijo magistrske listine in doseženih študijskih ocen z dodatkom prevoda v angleščino, v kolikor jezik dokumentov ni Slovenščina ali Angleščina.

Vse gradivo naj bo v angleščini in posredovano v pdf format najkasneje do 15. Avgusta 2021 po elektronski pošti na coe@innorenew.eu

Kandidat mora jasno navesti, v kolikor bo zaključil magistrski študij v letu 2021.

Pregled prijav se bo izvajal sprotno in dokler ne bo izbran kandidat za delovno mesto. Za dodatne informacije vezane na raziskovalno področje naj kandidati kontaktirajo dr. Roka Prislana (rok.prislan@innorenew.eu).

Možnost zaposlitve, sprejemne politike, aktivnosti, storitve in infrastruktura InnoRenew CoE ne izključujejo oseb na osnovi rase, barve kože, starosti, spola, verskih prepričanj, nacionalnosti ali oviranosti. V sklopu obdelave prijave bodo spoštovan GDPR, vaši osebni podatki ne bodo deljeni izven osebja, ki obdeluje prijavo pri InnoRenew CoE. S pošiljanjem prijave se strinjate, da bodo podatki pregledani s strani InnoRenew CoE.

InnoRenew CoE si pridržuje pravico, da delovno mesto ostane na voljo časovno obdobje, ki je daljše od navedenega in kot kandidate vključi tudi tiste osbe, ki prijave niso oddali v danem časovnem roku.

Več o načinu prijave na:  https://innorenew.eu/jobs.

Za več informacij o InnoRenew CoE https://innorenew.eu ali s pisanjem na: coe@innorenew.eu.

Kompoziti iz obnovljivih materialov – razpis za podoktorskega raziskovalca

Lokacija: Izola, Slovenia

InnoRenew CoE išče zelo motivirano in ustrezno usposobljeno osebo za delovno mesto podoktorskega raziskovalca v raziskovalni skupini Kompoziti iz obnovljivih materialov (KOM). Skupina KOM spodbuja inovacije na področju obnovljivih materialov in kompozitov, ki prispevajo k bolj trajnostnemu in zdravemu grajenemu okolju. Podoktorski raziskovalec bo izvajal raziskave, povezane s kompozitnimi materiali na osnovi lignoceluloze. Delovno mesto je v Izoli (Slovenija).

Opis

Podoktorski raziskovalec bo izvajal raziskave na področju inovacij in razvoja materialov, pri čemer se bo osredotočil na materiale biotskega izvora, predvidene tako za konstrukcijsko kot nekonstrukcijsko uporabo pri gradnji. Za kompozitne materiale biotskega izvora uporabljamo vire, kot so les, rastlinska biomasa, naravna vlakna, lignin, glive in karbonizirana biomasa. Podoktorski raziskovalec bo razvil inovativne koncepte, ki vodijo k večji učinkovitosti materialov biotskega izvora v grajenem okolju. Pričakuje se, da bo podoktorski raziskovalec dejavno sodeloval pri pisanju predlogov in oblikovanju lastnega raziskovalnega programa v skladu z načrtom raziskav, razvoja in inovacij skupine KOM ter raziskovalnimi cilji InnoRenew CoE. Da bi lahko ovrednotil možnosti za razvoj novih izdelkov in izboljšave trenutnih kompozitnih materialov, mora podoktorski raziskovalec obvladati najsodobnejše znanje s tega področja.

Zahtevane kvalifikacije

 • Doktorat iz znanosti o lesu, znanosti o materialih, kemije, biomaterialnega inženirstva ali sorodnih področij
 • Izkušnje z materiali biotskega izvora, s poudarkom na izboljšanju njihove učinkovitosti
 • Vsaj triletne izkušnje pri razvoju kompozitnih materialov
 • Raziskovalni zapisi, ki dokazujejo izkušnje v panogah, povezanih s kompoziti
 • Izkušnje na področju oblikovanja izdelkov in optimizacije
 • Razumevanje osnovnih lastnosti materialov biotskega izvora
 • Izkušnje z izvajanjem interdisciplinarnih raziskovalnih projektov in delom pri njih
 • Izkušnje s pisanjem predlogov za štipendije/financiranje raziskav
 • Odlične komunikacijske sposobnosti v pisni in govorjeni angleščini

Zaželene kvalifikacije

 • Izkušnje z izvajanjem raziskav na kompozitih biotskega izvora, namenjenih visokokakovostni uporabi
 • Poznavanje kemije lepil in razvoja lepil biotskega izvora
 • Izkušnje z naprednimi kemičnimi, mehanskimi in analitičnimi testiranji v povezavi z vlakni in surovinami nanodelcev ter sorodnimi kompoziti
 • Poznavanje lastnosti kompozitnih materialov v sistemih trajnostne gradnje
 • Vodstvene izkušnje v akademskem ali poklicnem okolju

Kaj ponujamo

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je nastal kot glavni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska komisija in Republika Slovenija. InnoRenew CoE je interdisciplinarni raziskovalni inštitut, ki se posveča obnovljivim materialom v trajnostno zgrajenih okoljih. Ponujamo:

 • dvoletno pogodbo, ki se na podlagi uspešnosti lahko podaljša;
 • konkurenčno plačilo z dodatki za uspešnost;
 • možnost dela pri prestižnem projektu v okviru programa Obzorje 2020.

Datum začetka dela

Prvi predvideni datum začetka dela je 1. september 2020, vendar je odvisno od uspešnosti izbora, ali bo tudi dokončen.

Kako se prijaviti

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:

 • življenjepis;
 • motivacijsko pismo (največ ena stran formata A4);
 • povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj (največ ena stran formata A4);
 • overjeno dokazilo o zaključenem doktorskem študiju ter uradni prepis ocen in njegov prevod, če ta ni v angleščini.

Vse dokumente pošljite v angleškem jeziku in v formatu PDF po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu

Pregled vlog se bo začel 14. avgusta 2020 in nadaljeval do končne izbire kandidata.

Za dodatne informacije o nalogah podoktorskega raziskovalnega dela se lahko obrnete na dr. Davida DeVallancea (devallance@innorenew.eu).

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE oseb ne izključujemo na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine. Pri pregledu vaše vloge bomo upoštevali pravila Splošne uredbe o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation – GDPR), pri čemer bodo vaše informacije dostopne samo pristojnemu osebju v InnoRenew CoE. Z oddano prijavo se strinjate, da bodo v InnoRenew CoE vaše podatke pregledali.

InnoRenew CoE si v primeru upravičenih razlogov pridržuje pravico do podaljšanja roka za prijavo in do upoštevanja kandidatov, ki svoje vloge niso predložili v zahtevanem roku.

Več o raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE si preberite na http://innorenew.eu ali nam pošljite svoja vprašanja po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu.

Delati v InnoRenew CoE

InnoRenew CoE je nov raziskovalni center, ki se osredotoča na raziskave obnovljivih materialov. Naše primarno področje delovanja je modifikacija lesa in uporaba obnovljivih materialov za trajnostno gradnjo. Naš pristop k trajnostni gradnji z obnovljivimi materiali presega zgolj omejevanje škode, saj smo osredotočeni na odkrivanje restorativnih procesov za okolje, uporabnike stavb in celotno družbo. Poglabljamo se v zdravje in varnost ljudi v grajenem okolju, kjer upoštevamo potrebe starajočega se prebivalstva in z zgradbami ustvarjamo pozitivne učinke. Prizadevali si bomo za oživitev in modernizacijo podjetij v gozdno lesnem sektorju z uporabo inovacij v raziskavah in razvoju, z razvojem novih verig vrednosti, z usposabljanjem podjetij ter z razvojem mreženja preko Živega laboratorija.

Delati in živeti v Sloveniji

Slovenija je dežela, v kateri je čudovito živeti in delati, enostavno pa dostopate do drugih evropskih držav, tako za poslovne, kot za zasebne namene. InnoRenew CoE se nahaja na privlačni slovenski obali, ki ima bogato zgodovino. Prav zato boste tu lahko občudovali zgodovinska mesta, vinske kleti, nasade oljk ter osupljive razglede. Hrana je odlična, ljudje so odprtega značaja in gostoljubni, življenjski stil na slovenski obali pa je lahko aktiven ali sproščen – odvisno od vaših želja. Imamo veliko možnosti za aktivnosti in rekreacijo na prostem ter tudi veliko restavracij in kavarn, kjer se lahko sproščate in uživate v mediteranski klimi.

PRIJAVI SE V NAŠ NOVIČNIK

Spremljaj sveže novice našega raziskovalnega in inovativnega središča