Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalci iz InnoRenew CoE objavili nov članek

V okviru bilateralnega projekta Strategije za izboljšanje energijske učinkovitosti s temeljito prenovo stanovanjskih stavb so raziskovalci iz InnoRenew CoE in s Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Banjaluki – dr. Darija Gajić, Slobodan Peulić, Tim Mavrič, dr. Anna Sandak, dr. Črtomir Tavzes, Milica Malešević in Mladen Slijepčević – objavili znanstveni članek Energy Retrofitting Opportunities Using Renewable Materials—Comparative Analysis of the Current Frameworks in Bosnia-Herzegovina and Slovenia (Priložnosti za energetsko prenovo z uporabo obnovljivih materialov – Primerjalna analiza trenutnih okvirov v Bosni in Hercegovini ter Sloveniji).

 

Odprto dostopni članek je objavljen v mednarodni znanstveni reviji Sustainability s faktorjem vpliva 2.576.

Sicer pa v bilateralnem projektu raziskujejo možnosti uporabe obnovljivih materialov za energetsko optimizacijo stavb. InnoRenew CoE je zadolžen tudi za zagotavljanje primerov najboljših praks glede naknadnega opremljanja stanovanjskih stavb v Sloveniji, za ugotavljanje morebitnih ovir pri izvajanju priporočenih rešitev za obnovo in za razvoj strategij za prenos znanja med sodelujočima državama.