Co-funded by:
Mentored by:

Četrta obletnica InnoRenew CoE v duhu načel trajnostnega razvoja

InnoRenew CoE nadaljuje z dejavnostjo, ki se ji je lani zavezal s podpisom pisma o nameri posaditve hrastovih dreves. Nekaj hrastov so v Izoli simbolično posadili že lani, letos pa so zaključili s posaditvijo še preostalih puhastih hrastov na Baredih in tako obeležili četrto obletnico nastanka raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE.

»Na našem inštitutu nam je zelo pomemba skrb za okolje in pri svojem delovanju si prizadevamo za blaženje podnebnih sprememb s trajnostnim razvojem družbe,« je dejala dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE.

Gozdovi namreč poraščajo skoraj 60 odstotkov površine Slovenije, kar nas uvršča na tretje mesto v Evropi po gozdnatosti. S sajenjem dreves lahko blažimo podnebne spremembe in zmanjšujemo koncentracijo CO2 v zraku ter uravnavamo emisije, ki jih povzroča človek s svojimi dejavnostmi. Do septembra letos bo v Izoli dokončana tudi gradnja zgradbe inštituta, v katero bo vgrajeno kar 870 m3 lesa, kar je približno prostornina 160 odraslih hrastov, takih, kakršne so v okviru akcije tudi posadili. V pričakovanih 200 letih življenja in rasti takih hrastov bo prirastlo toliko lesa in se vanj vezalo toliko CO2, da bo ogljični odtis nove, največje lesene zgradbe v Sloveniji, bilančno gledano negativen.

Posaditev hrastovih dreves. Foto: InnoRenew CoE

Pri tej akciji so se inštitutu InnoRenew CoE pridružili tudi Občina Izola, Zavod za gozdove Slovenije – OE Sežana, podjetji Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG), in Komunala Izola, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Družba Slovenski državni gozdovi je na podlagi pisma o nameri posaditve hrastovih dreves začela jeseni 2020 na območju občine Izola iskati gozdne površine, ki so v državni lasti in z njimi upravlja SiDG in ki bi bili primerni za umetno obnovo gozdov ter posaditev 2000 sadik puhastega hrasta (Quercus pubescens Willd.), ki jih je prispeval InnoRenew CoE. Družba SiDG je za sajenje pridobila vso potrebno dokumentacijo, soglasja ter strokovne usmeritve Zavoda za gozdove Slovenije – OE Sežana, uredila je izgradnjo gozdnih vlak in priklop na obstoječo občinsko cesto. S pogodbenimi izvajalci je nato izvedla posek in spravilo oslabelega drevja ter v sklepni fazi pripravila površino za sajenje. Sadike so bile sajene na 0,82 ha gozdne površine na območju Baredov.

Posaditev hrastovih dreves. Foto: InnoRenew CoE

Državni zbor Republike Slovenije je sicer že leta 2009 sprejel Deklaracijo o aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike do podnebnih sprememb (DeONSPPS), s katero določa splošna stališča naše države na področju boja proti podnebnim spremembam. Slovenija se je s tem zavezala načelom trajnostnega razvoja, kar predstavlja zavezo sedanjih generacij, da izboljšajo možnosti življenja in priložnosti razvoja prihodnjih generacij. To zavezo Slovenija uresničuje s trajnostnim upravljanjem z naravnimi viri, med katere sodijo tudi gozdovi, raziskovalni inštitut InnoRenew CoE pa je pri teh naporih eden najaktivnejših deležnikov.