Co-funded by:
Mentored by:

Univerza na Primorskem v sodelovanju z InnoRenew CoE ustanovila univerzitetni center Začetnega vozlišča Akademije Novega evropskega Bauhausa za trajnostno grajeno okolje z obnovljivimi materiali (NEBAP HUB)

V sredo, 14. 6. 2023, je Senat UP na 40. redni seji ustanovil univerzitetni center »Začetno vozlišče Akademije Novega evropskega Bauhausa za trajnostno grajeno okolje z obnovljivimi materiali (NEBAP Hub)«, prof. dr. Andreja Kutnar pa je bila imenovana za vodjo vozlišča za obdobje štirih let.

Evropska Unija se bori proti podnebnim spremembam z izvajanjem ambicioznih politik v EU in s tesnim sodelovanjem z mednarodnimi partnerji. Evropa namerava do leta 2050 postati prva svetovna podnebno nevtralna celina. Z namenom doseganja tega ambicioznega cilja je 11. decembra 2019 sprejela Evropski zeleni dogovor. Sledila je pobuda za Novi Evropski Bauhaus, ki jo je Evropska komisija sprožila 18. januarja 2021. Cilj pobude je na podlagi razprav oblikovati nove načine življenja na stičišču umetnosti, kulture, socialne vključenosti, znanosti in tehnologije. Omogoča uresničevanje Zelenega dogovora v našem življenjskem okolju. Je poziv k zasnovi in oblikovanju trajnostnega in vključujočega okolja, ki ga bomo zgradili z združenimi močmi in nas bo navdajalo z lepoto. UP je 27. 1. 2023 postala partnerica Novega evropskega Bauhausa. Aktivno spremlja razvoj politik in se tudi vključuje v pripravo akcijskih načrtov ter programov, ki bodo omogočali doseganje cilja EU, da postane prva svetovna podnebno nevtralna celina.

V EU skoraj 40 odstotkov vseh emisij toplogrednih plinov izhaja iz obratovanja stavb, dodatnih 10–20 % emisij toplogrednih plinov pa predstavljajo t. i. vgrajene emisije stavb, vključno z gradbenimi proizvodi, transportom in rušenjem. Zato je ta sektor ključen za trajnostne izboljšave in doseganje ciljev Evropskega zelenega dogovora. Za uspešnost Zelenega dogovora in hkratno ohranjanje konkurenčnosti evropskega gradbenega ekosistema pa je bistvenega pomena prehod na trajnostno, digitalno in vključujočo prihodnost znotraj omenjenega ekosistema. Pri tem je glavni dejavnik prav Novi evropski Bauhaus (NEB), ki sprejema ukrepe za pospešitev in podporo spremembam. Akademija Novega evropskega Bauhausa (NEBAcademy) je nadaljnja pomembna pobuda na tej poti.

NEBAP Hub na UP se osredotoča na trajnostno grajena okolja, tj. regenerativne in vključujoče prostore, ki z razogljičevanjem zmanjšujejo vplive na okolje ter vodijo k pozitivnim družbenim in gospodarskim učinkom, vključno z zdravjem in dobrim počutjem. To neizčrpno vključuje oblikovanje in uporabo z upoštevanjem lepote in funkcionalnosti, rabe zemljišč in materialov (s poudarkom na naravnih obnovljivih materialih), uporabniška stališča in soustvarjanje, nizke vplive na okolje prek krožnih načel (gradnja, vzdrževanje, rešitve za podaljšanje življenjske dobe in dekonstrukcija za ponovno uporabo). Center NEBAP Hub na UP bo:

 • nudil tradicionalna (»offline«) in spletna usposabljanja o gradbenih ekosistemih z materiali na biološki osnovi, digitalnih tehnologijah in večji krožnosti z namenom pospešitve razogljičenja domov in stavb po Evropi in širše;
 • spodbujal zelen, digitalen in vključujoč prehod v gradbenem ekosistemu z uporabo materialov na biološki osnovi;
 • združeval že obstoječe učne module za gradbeni ekosistem;
 • tesno sodeloval s skupnostjo New European Bauhaus (NEB).

Usposabljanja zajemajo sledeče vsebine: dizajn, materiali, stavbe, krožno gospodarstvo, kulturna dediščina in digitalizacija grajenega okolja. Namenjena so nacionalnim in mednarodnim strokovnjakom s področja ACE (arhitektura, gradbeništvo, inženiring), državljanom in kulturnim akterjem, oblikovalcem politik, študentom in izobraževalcem, investitorjem, zavarovalnicam in organom za standardizacijo. Usposabljanja so prilagojena ugotovitvam, ki bodo pridobljene z raziskavo o vrzelih v znanju in potrebah gradbenega ekosistema po vsej Evropi.

V prihodnjih dneh bosta potekali ustanovni seji upravnega odbora in strokovnega sveta novega NEBAP Huba.

Upravni odbor NEBAP Huba sestavljajo:

 • vodja vozlišča dr. Andreja Kutnar (UP IAM),
 • 4 predstavniki zaposlenih na UP: dr. Anna Sandak (UP Famnit), dr. Neža Čebron Lipovec (UP FHŠ), dr. Štefan Bojnec (UP FM), dr. Rok Prislan (UP Famnit).

Strokovni svet NEBAP Huba sestavljajo:

 • vodja vozlišča dr. Andreja Kutnar (UP IAM),
 • 2 predstavnika skupnosti NEB: dr. Philipp Misselwitz (Bauhaus Earth, Nemčija), dr. Uwe Kies (InnovWood, Belgija),
 • 2 predstavnika Nordic Bauhausa: dr. Matti Kuittinen (Aalto University, Finska), Frida Knutsson (RISE, Švedska),
 • 3 predstavniki gradbenega ekosistema: Stefan Leitner (HolzBau, Avstrija), dr. Jan Wurm (Arup, Belgija), dr. Anetta Kepczynska-Walczak (Lodz University of Technology, Poljska),
 • 1 predstavnik zaposlenih na UP: dr. Jakub Sandak (Univerza na Primorskem, Slovenija).

UP s ponosom prevzema vodilno vlogo v pobudah Evropske komisije za pospešitev preobrazbe gradbeništva za bolj trajnostno prihodnost in, po besedah prof. dr. Klavdije Kutnar, rektorice UP: »S središčem NEBAP Hub želimo podpreti zeleni prehod grajenega okolja v Evropi in širše«.

 

Projekt Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP) sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.