Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE sodeloval pri pripravi nedavno sprejetega Izvedbenega dokumenta razvoja lesne industrije do 2030

Vlada Republike Slovenije je 30. maja 2022 sprejela Izvedbeni dokument ukrepov razvoja lesnopredelovalne industrije do 2030, ki ga so ga pripravili v InnoRenew CoE, v sodelovanju s podjetjem Deloitte svetovanje d.o.o. in Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani.

Dokument opredeljuje operacionalizacijo Slovenske industrijske strategije 2021-2030, ki je bila sprejeta lani in definira ukrepe za doseganje zastavljenih ciljev.

Pri oblikovanju izvedbenega dokumenta so sodelovali številni deležniki, k sodelovanju jih je bilo povabljenih  kar 82. Izvedene so bile tudi tri fokusne skupine, na katerih je sodelovalo 27 ključnih deležnikov (predstavniki večjih lesnopredelovalnih podjetij, predstavniki lokalnih skupnosti ter predstavniki različnih ministrstev pod vodstvom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo). Poleg tega so ključni deležniki odgovarjali na spletni vprašalnik.

Pomemben vir informacij za oblikovanje predlogov ukrepov je predstavljala tudi analiza in pregled preteklih ter načrtovanih ukrepov in konkretni predlogi, ki so jih posredovali predstavniki delovne skupine Gozd-Les.

Ključne predloge ukrepov lahko razdelimo v sedem skupin, in sicer so to ukrepi, ki:

– ustvarjajo ugodno poslovno okolje za lesnopredelovalna podjetja,

– podpirajo investicije v povečanje kapacitet za predelavo lesa,

– podpirajo zagotavljanje zadostnih količin gozdnih lesnih sortimentov za lesnopredelovalna podjetja,

– podpirajo zagotavljanje ustreznega kadra za razvoj lesnopredelovalnih podjetij,

– spodbujajo raziskave, razvoj in inovacije v lesarstvu in razvijajo podporno okolje, vključno s povezovanjem z relevantnimi deležniki,

– spodbujajo rabo lesa tako v javnem kot zasebnem sektorju in povečujejo promocijo lesa ter

– spodbujajo vpeljavo novih poslovnih modelov in digitalizacijo za izboljšanje poslovne odličnosti lesnopredelovalnih podjetij.