Co-funded by:
Mentored by:

Doktorska pozicija – Raziskovanje akustičnega ugodja v grajenem okolju z uporabo sistema ambisonics višjega reda

Prijavite se do 2022-06-30
Lokacija: Izola, Slovenija

InnoRenew CoE išče kvalificiranega posameznika za delo na doktorskem raziskovalnem projektu v sklopu raziskovalnega inštituta. Osrednje raziskovalno področje predlaganega projekta so aspekti akustičnega ugodje v grajenem okolju.

V zadnjih desetletjih se je naš življenjski slog spremenil, delovni procesi pa so postali bistveno bolj spremenljivi in – s prihodom pandemije – tudi preseljeni v naše domove. S tem prihaja zahteva po večnamenskosti in fleksibilnosti grajenega okolja, ki ga moramo vključiti že v samo načrtovanje objekta. V kombinaciji s hitrim razvojem novih tehnologij gradnje, mora proces načrtovanja vključevati tudi nekonvencionalne in manj preverjene rešitve. Za nameček, so potrebni številni kompromisi, ki pa so na področju akustike lahko zelo problematični. Sama stroka namreč ni povsem enotna in torej ne ponuja enoznačnih odgovorov, kateri akustični aspekti so najbolj relevantni za kvalitetno okolje – kaj potrebujemo za doseganje visoke produktivnost, da ne prihaja do utrujanja, da imajo uporabnikom možnost počitka in sproščanja svojih kreativnih potencialov.

Danes akustično kvaliteto grajenega okolja najpogosteje vrednotimo na osnovi ravni hrupa, zvočne izolativnosti in parametrov prostorske akustike, kljub temu da je splošno prisotno zavedanje, da so ti kvantifikatorji zelo nepopolni. Več relevantnih aspektov je namreč iz vrednotenja izključenih, kot na primer specifična narava hrupa, ki mu je uporabnik izpostavljen, in kontekst/pomen hrupa za specifičnega uporabnika. Poleg tega je tudi percepcijsko ocenjevanje okolja velik izziv, ki mora upoštevati potencialne pristranskosti testnega subjekta in druge negotovosti. Pri tem pa je pomembno to, da je s tehnološkim napredkom postalo mogoče reproducirati akustična okolja v laboratorijskih pogojih, kar daje možnost naslavljanja nekaterih izzivov ter bolj celovito vrednotenje vseh vplivnih faktorjev, ki se vežejo na akustično ugodje. Novi pristopi, ki so torej danes mogoči, bodo izkoriščeni v sklopu predlagane doktorske raziskave.

Uspešen kandidat bo zaposlen za poln delovni čas na InnoRenew CoE in se bo moral vpisati na doktorski študijski program Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja na Univerzi na Primorskem.

Cilji in naloge

Namen doktorskega projekta je prepoznati in raziskati širok nabor vplivnih faktorjev, ki določajo akustično ugodje v grajenem okolju. Pri tem bo osnovno raziskovalno orodje sistem ambisonics višjega reda (HOA), ki je del akustičnega laboratorija InnoRenew CoE. Na osnovi sistema bodo zajeta akustična okolja reproducirana v laboratorijskih pogojih. Posebna pozornost bo namenjena lesenemu grajenemu okolju, ki se sooča s številnimi izzivi. Kandidatove osrednje naloge bodo:

 • Priprava in izvedba raziskovalnega načrta,
 • Pregled obstoječih pristopov k raziskovanju akustičnega ugodja v grajenem okolju,
 • Razvoj postopkov vmesnikov za percepcijsko evalvacijo okolja ter implementacija rešitev v HOA,
 • Evalvacija in integracija najustreznejših ambisonics strojnih in programskih rešitev,
 • Organizacija in evalvacija reproduciranih akustičnih okolij s strani testnih subjektov, analiza in interpretacija dobljenih odzivov,
 • Predlagati, razviti in testirati inovativne gradbene rešitve namenjene izboljšanju akustičnega ugodja v lesenih zgradbah.

Doktorski kandidat bo vključen v pripravo znanstvenih publikacij in predstavitve raziskovalnega dela na relevantnih konferencah z namenom povečevanja vpliva izvedenih raziskav. Poleg tega bo kandidat pripravil vsaj eno projektno prijavo za raziskovalni projekt z namenom nadaljevanja področnih raziskav.

Željene kvalifikacije

 • Magisterij s področje elektro, strojnega ali gradbenega inženirstva, računalništva, fizike, akustike ali drugih povezanih področij.
 • Visoka motivacija za študij in delo na interdisciplinarnem področju.
 • Odlične pisne in pogovorne komunikacijske sposobnosti v angleščini
 • Zmožnost formulacije in komunikacije novih raziskovalnih idej (priprava prijav, znanstvenih prispevkov, prototipski razvoj inštrumentov, razvoj programskih rešitev)
 • Visoko zanimanje za akustiko in digitalno obdelavo signalov
 • Izkušnje na področju akustičnih meritev in veselje za obvladovanje merilne opreme in merilnih postopkov
 • Osnovna znanja s področja programiranja (python, Matlab, R ali podobno) z motivacijo za nadaljnji razvoj znanj.

Kaj ponujamo

InnoRenew CoE je bil ustanovljen kot pomemben projekt financiran s strani Evropske komisije in Republike Slovenije.

 • Enoletno pogodbo o zaposlitvi zmožnostjo podaljšanja (priporočeno trajanje doktorskega študija je 4 leta)
 • Konkurenčno plačilo
 • Dostop do vrhunske raziskovalne opreme, ki vključuje akustično kamero in HOA (Eigenmike, 65 zvočniški sistem za reprodukcijo, gluha soba)
 • Možnost dela na prestižnih H2020 projektih, kot npr. InnoRenew CoE, ter drugih mednarodnih in nacionalnih projektih.

Potek prijave

 Interesenti naj posredujejo:

 • Življenjepis
 • Motivacijsko pismo za doktorsko pozicijo (največ 1 stran A4)
 • Povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj in izvajanje znanstveno raziskovalnih projektov/prototipov
 • Uradno kopijo magistrske listine in doseženih študijskih ocen z dodatkom prevoda v angleščino, v kolikor jezik dokumentov ni Slovenščina ali Angleščina.

Vse gradivo naj bo v angleščini in posredovano v pdf format najkasneje do 30. junija 2022 po elektronski pošti na coe@innorenew.eu

Kandidat mora jasno navesti, v kolikor bo zaključil magistrski študij v letu 2022.

Pregled prijav se bo izvajal sprotno in dokler ne bo izbran kandidat za delovno mesto. Za dodatne informacije vezane na raziskovalno področje naj kandidati kontaktirajo dr. Roka Prislana (rok.prislan@innorenew.eu).

Možnost zaposlitve, sprejemne politike, aktivnosti, storitve in infrastruktura InnoRenew CoE ne izključujejo oseb na osnovi rase, barve kože, starosti, spola, verskih prepričanj, nacionalnosti ali oviranosti. V sklopu obdelave prijave bodo spoštovan GDPR, vaši osebni podatki ne bodo deljeni izven osebja, ki obdeluje prijavo pri InnoRenew CoE. S pošiljanjem prijave se strinjate, da bodo podatki pregledani s strani InnoRenew CoE.

InnoRenew CoE si pridržuje pravico, da delovno mesto ostane na voljo časovno obdobje, ki je daljše od navedenega in kot kandidate vključi tudi tiste osbe, ki prijave niso oddali v danem časovnem roku.

 

 

Prijavi se

Kadrovska služba – človeški viri

Prijavite se do 2022-04-20
Lokacija: Izola, Slovenija

InnoRenew CoE išče kvalificiranega posameznika za delo v kadrovski službi – človeški viri, za pomoč in usklajevanje evidenc zaposlenih, podporo finančnem in administrativnem načrtovanju ter delo in poročanje za nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte. To delovno mesto se nahaja v Izoli.

Naloge

Specifične naloge vključujejo:

 • Vodenje in urejanje evidenc zaposlenih (prisotnost/odsotnost, evidenca delovnega časa, personalne mape, izračun prisotnosti na delu itd.),
 • Administracija osebja (prijave/odjave, povračila, organizacija pripravništev, dopusti, obvestila za zaposlene),
 • Podpora pri razvoju in ohranjanju zaposlenih,
 • Organiziranje usposabljanj za varnost pri delu in zdravstvenih pregledov,
 • Urejanje vlog za delovna dovoljenja in njihovo podaljšanje,
 • Organiziranje habilitacij raziskovalcev.

Zaželene kvalifikacije:

 • Odlično znanje angleškega in slovenskega jezika, tako pisne kot ustne komunikacijske veščine v obeh jezikih,
 • Odlično poznavanje programov MS Office, delo s preglednicami in informacijskimi sistemi,
 • Visoka stopnja zanesljivosti, natančnosti, sistematičnosti in učenja,
 • Izkušnje pri delu s habilitacijo raziskovalcev,
 • Izkušnje pri pridobivanju delovnih dovoljenj za tuje zaposlene,
 • Sposobnost določanja in upoštevanja rokov,
 • Sposobnost hitrega preklapljanja med različnimi nalogami,
 • Sposobnost hkratnega vodenja več projektov,
 • Spretnosti za timsko delo,
 • Izobrazba: univerzitetna izobrazba ali ustrezne delovne izkušnje.

Kaj ponujamo

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je nastal kot glavni cilj projekta, ki ga financirata Evropska komisija in Republika Slovenija. Ponujamo:

 • Dvoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja;
 • konkurenčno plačilo z možnimi dodatki za uspešnost.

Kako se prijaviti

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:

 • življenjepis (CV),
 • motivacijsko pismo (največ 1 stran).

Vse dokumente pošljite v slovenskem ali angleškem jeziku in v formatu PDF do vključno 20. 4. 2022 po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu.

Pregled prijav se bo začel takoj in bo trajal do zapolnitve delovnega mesta. Za dodatne informacije o tem delovnem mestu pošljite e-pošto na naslov coe@innorenew.eu.

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE oseb ne izključujemo na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine. Pri pregledu vaše vloge bomo upoštevali pravila GDPR, pri čemer bodo vaše informacije dostopne samo pristojnemu osebju v InnoRenew CoE. Z oddano prijavo se strinjate, da bodo v InnoRenew CoE vaše podatke pregledali.

 

InnoRenew CoE si v primeru upravičenih razlogov pridržuje pravico do podaljšanja roka za prijavo in do upoštevanja kandidatov, ki svoje vloge niso predložili v zahtevanem roku.

Delati v InnoRenew CoE

InnoRenew CoE je nov raziskovalni center, ki se osredotoča na raziskave obnovljivih materialov. Naše primarno področje delovanja je modifikacija lesa in uporaba obnovljivih materialov za trajnostno gradnjo. Naš pristop k trajnostni gradnji z obnovljivimi materiali presega zgolj omejevanje škode, saj smo osredotočeni na odkrivanje restorativnih procesov za okolje, uporabnike stavb in celotno družbo. Poglabljamo se v zdravje in varnost ljudi v grajenem okolju, kjer upoštevamo potrebe starajočega se prebivalstva in z zgradbami ustvarjamo pozitivne učinke. Prizadevali si bomo za oživitev in modernizacijo podjetij v gozdno lesnem sektorju z uporabo inovacij v raziskavah in razvoju, z razvojem novih verig vrednosti, z usposabljanjem podjetij ter z razvojem mreženja preko Živega laboratorija.

Delati in živeti v Sloveniji

Slovenija je dežela, v kateri je čudovito živeti in delati, enostavno pa dostopate do drugih evropskih držav, tako za poslovne, kot za zasebne namene. InnoRenew CoE se nahaja na privlačni slovenski obali, ki ima bogato zgodovino. Prav zato boste tu lahko občudovali zgodovinska mesta, vinske kleti, nasade oljk ter osupljive razglede. Hrana je odlična, ljudje so odprtega značaja in gostoljubni, življenjski stil na slovenski obali pa je lahko aktiven ali sproščen – odvisno od vaših želja. Imamo veliko možnosti za aktivnosti in rekreacijo na prostem ter tudi veliko restavracij in kavarn, kjer se lahko sproščate in uživate v mediteranski klimi.